Česká školní inspekce diskutovala se zástupci fakult připravujících učitele


31.05.2017

Ve středu 31. 5. 2017 se na České školní inspekci sešli zástupci deseti projektů realizovaných vysokými školami, které získaly podporu z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Toto setkání bylo realizováno v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizátorem je Česká školní inspekce, se záměrem sdílet a propojovat zkušenosti z realizace různých projektů, čerpat náměty pro práci České školní inspekce a také formulovat doporučení pro zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pozvání České školní inspekce přijalo více než třicet hostů působících v rámci fakult připravujících učitele např. na pražské Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Ostravské univerzitě v Ostravě, Západočeské univerzitě v Plzni nebo Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 

Ve své úvodní prezentaci vyjádřil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zájem dále prohlubovat spolupráci mezi Českou školní inspekcí a fakultami připravujícími učitele, neboť ze setkávání akademiků, učitelů z praxe a zástupců České školní inspekce mohou vzejít důležité inspirace a podněty pro všechny zúčastněné (v případě České školní inspekce např. v oblasti zvyšování kompetence inspekčních pracovníků vyhodnocovat adekvátnost a účelnost metod rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí).
 
Poznatky ze setkání budou díky přítomnosti zástupců koncepčního oddělení, které na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy připravuje výzvy pro oblast regionálního školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, také důležitým zdrojem zkušeností pro přípravu dalších výzev cílených na fakulty připravující učitele.
 
Hlavním tématem setkání pak byla diskuze nad pojetím tzv. společenství praxe, která mohou mít nejrůznější podobu. Cílem "společenství praxe" v těchto projektech je propojovat aktuální poznatky pedagogického výzkumu s potřebami učitelů z mateřských, základních a středních škol, tedy sbližovat činnosti akademické sféry a pedagogické praxe. Zároveň by "společenství praxe" mělo stimulovat dialog mezi oborovými didaktiky navzájem a také mezi oborovými didaktiky, obecnými didaktiky a psychology.
 
V první části diskuse účastníci sdíleli své zkušenosti z úvodních fází činnosti "společenství praxe" uvnitř jejich konkrétních projektů. Vedle popisu problémů plynoucích ze znění a výkladu výzvy také sdíleli první dobré zkušenosti s novými formáty spolupráce mezi zástupci fakult a učiteli ze škol. Diskuse ukázala, že sdílení poznatků otevírá prostor pro vzájemnou inspiraci, ale také pro rozvoj teoretického rámce a s ním spojené terminologie důležité pro tvůrčí dialog všech zapojených aktérů.
 
Česká školní inspekce bude v navázaném dialogu pokračovat, a to nejenom ve formátu podobných větších akcí, ale také při setkáních pracovního charakteru, které se budou zaměřovat na jednotlivé dílčí aspekty.

Náhled   Náhled
Náhled   Náhled
Náhled   Náhled
Náhled   Náhled
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce