Seznam dohod o spolupráci


17.04.2018

Česká školní inspekce uzavírá se správními úřady i dalšími organizacemi součinnostní dohody, případně dohody o spolupráci (dále „dohody o spolupráci“). Účelem těchto dohod je stanovit bližší postup v případech, kdy se překrývá výkon činnosti ČŠI a organizací, s kterými jsou tyto dohody uzavírány (dále „spolupracující organizace“). Tyto dohody mají povahu technicko-organizačních opatření a práva a povinnosti z dohod vyplývající nejsou vymahatelná.

Na národní úrovni:


Asociace „Záchranný kruh“, o.s. (pouze pro Karlovarský kraj)
Dohoda o partnerství mezi Asociací „Záchranný kruh“, o.s., a Českou školní inspekcí
ČŠI-1516/08-K
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 12. září 2008
 
British Council
Dohoda o spolupráci mezi British Council a Českou školní inspekcí
ČŠIG-3038/11-G20
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 19. prosince 2011

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání
ČŠIG-2449/13-G21
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 8. října 2013
 
Česká biskupská konference
Dohoda o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí a Českou školní inspekcí
ČŠIG-1442/12-G3
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 16. května 2012
 
Česká společnost pro jakost, o.s.
Dohoda o spolupráci mezi ČSJ a ČŠI
ČŠI-1706/08-K
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 1. prosince 2008

Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství
Ujednání o součinnosti mezi ČŠI a ČMOS PŠ
ČŠI-334/07-1 (referátník č.j. ČŠI-95/07-1)
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 14. března 2007
 • dodatek č. 1 a příloha č. 1 (nabylo účinnosti dne 5. února 2010)
Dohoda o spolupráci mezi ČMOS PŠ a ČŠI
ČŠIG-1206/16-G2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 31. března 2016

Hasičský záchranný sbor ČR
Ujednání o součinnosti mezi Českou školní inspekcí a Hasičským záchranným sborem ČR
ČŠI-872/07-K2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 30. července 2007
 
Krajské úřady
Dohoda o spolupráci byla uzavřena s 14 krajskými úřady (včetně úřadu Magistrátu hl. m. Prahy).

 
Masarykova univerzita
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Masarykovou univerzitou
ČŠIG-1536/11-G2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 8. června 2011

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
Dohoda o spolupráci mezi Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a Českou školní inspekcí
ČŠIG-1011/16-G2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 10. března 2016
 
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně
ČŠIG-1438/13-G21
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 5. srpna 2013
 
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Českou školní inspekcí
ČŠIG-3665/14-G21
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 23. října 2014
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Memorandum o vzájemném předávání dat
ČŠIG-1513/14-G21
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 4. dubna 2014
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Ministerstvem zdravotnictví ČR
ČŠI-1149/07-S1
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 12. prosince 2007
 
Národní institut pro další vzdělávání
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Národním institutem pro další vzdělávání
ČŠI-980/09-G2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 21. září 2009
 
Národní ústav pro vzdělávání
Dohoda o spolupráci mezi Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Českou školní inspekcí
ČŠIG-456/13-G21
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 28. března 2013

Sdružení místních samospráv ČR
Dohoda o spolupráci mezi Sdružením místních samospráv ČR a Českou školní inspekcí
ČŠIG-932/16-G2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 31. března 2016
 
Slezská Univerzita v Opavě
Dohoda o spolupráci mezi ČŠI a Univerzitou
ČŠI-sine/08-K
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 7. května 2008
 
Státní úřad inspekce práce
Dohoda o spolupráci České školní inspekce a Státního úřadu inspekce práce
ČŠI-1011/07-S1
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 2. listopadu 2007
 
Státní zdravotní ústav
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Státním zdravotním ústavem
ČŠIG-802/10-G21
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 15. prosince 2010

Svaz měst a obcí České republiky
Dohoda o spolupráci mezi Svazem měst a obcí České republiky a Českou školní inspekcí
ČŠIG-1809/16-G2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 2. června 2016
 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rámcová smlouva o zajištění odborné praxe studentů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
ČŠIG-2886/10-G21
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 6. prosince 2010
 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou
ČŠI-204/09-2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 17. února 2009
 
Univerzita Palackého v Olomouci
Rámcová smlouva o spolupráci mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Českou školní inspekcí
ČŠIG-1592/12-G20/3
 • nabylo účinnosti dne 9. července 2012
 
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci; Olomoucký inspektorát
ČŠI-1840/08-K
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 11. listopadu 2008
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Českou školní inspekcí
ČŠIG-255/12-G21
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 26. dubna 2012
 • Dodatek č. 1 ČŠIG-4193/18-G21 (nabyl účinnosti dne 5. 11. 2018) 
 
Veřejný ochránce práv
Memorandum o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Veřejným ochráncem práv
ČŠIG-1195/09-G2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 9. února 2009
 • Dodatek č. 1 k memorandu ČŠI-1551/11-G21 (nabyl účinnosti dne 30. května 2011)
 • Dodatek č. 2 k memorandu ČŠI-2182/12-G21 (nabyl účinnosti dne 1. srpna 2012)
 • Dodatek č. 3 k memorandu ČŠIG-765/16-G2 (nabyl účinnosti dne 1. března 2016)
 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dohoda o součinnosti mezi ČŠI a VÚBP
ČŠI-1661/07-K
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 18. prosince 2007
 
Z§vůle práva, o. s.
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a občanským sdružením Z§vůle práva
ČŠI-933/09-G21
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 25. září 2009

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni
ČŠIG-1879/18-G2
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 17. dubna 2018


Na mezinárodní úrovni:

 
Kuratorium oświaty v Katovicích
Dohoda o spolupráci mezi Kuratoriem oświaty v Katovicích a Českou školní inspekcí
ČŠI-600/09-2
 • nabyla platnosti a účinnosti dne 14. května 2009
 
Landesschulrat für Burgenland
Dohoda o spolupráci mezi Landesschulrat für Burgenland a Českou školní inspekcí
ČŠIG-3364/14-G20/2
 • nabyla platnosti a účinnosti dne 16. září 2014
 
Roma Education Fund
Dohoda o spolupráci mezi Roma Education Fund a Českou školní inspekcí
ČŠIG-1155/12-G3
 • nabylo platnosti a účinnosti dne 5. dubna 2012
 
Štátna školska inšpekcia Slovenskej republiky
Dohoda o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Štátnou školskou inšpekciou SR
A/2013/001376/0045
 • nabyla platnosti a účinnosti dne 4. června 2013
 
Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Českou školní inspekcí a Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR
ČŠIG-121/12-G20/3
 • nabyla platnosti a účinnosti dne 30. května 2012
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce