Ve školách se uskutečnilo mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS


29.03.2013

V období od 4. do 27. března 2013 se ve 170 školách České republiky uskutečnil hlavní sběr dat v rámci mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS (International Computer and Information Literacy Study), jehož garantem a realizátorem je Česká školní inspekce. Jde o mezinárodní komparativní studii sledující připravenost žáků na život v informační společnosti a spolu s Českou republikou je do ní zapojeno dalších 18 zemí. Testovanou skupinu šetření ICILS představují žáci osmého ročníku základní školy a v České republice i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

ICILS si klade za cíl zmapovat rozdíly v dosažené úrovni počítačové a informační gramotnosti nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i v rámci těchto zemí (např. mezi jednotlivými kraji, druhy škol, mezi chlapci a dívkami). Důležitá je dále snaha vysvětlit získané výsledky s ohledem na dostupné vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií a využívání těchto technologií ve výuce. Sledováno je technologické zázemí škol, zkušenosti a vzdělávání pedagogů v oblasti ICT či třeba podpora zavádění ICT do výuky ze strany vedení školy. Výsledky žáků budou interpretovány také s ohledem na rodinné zázemí, které představuje neméně důležitý aspekt. Veškerá zjištění z ICILS budou, stejně jako ve všech ostatních mezinárodních šetřeních, zpracovávána souhrnně. Samozřejmé je tedy anonymní a důvěrné zacházení s informacemi poskytnutými jednotlivými žáky, učiteli, řediteli či koordinátory ICT.
 
Pro žáky byly připraveny dva třicetiminutové testové moduly s úlohami zasazenými do simulovaného počítačového prostředí. Kromě toho žáci odpovídali na otázky žákovského dotazníku. Testové moduly ověřovaly znalosti a dovednosti žáků v nejrůznějších oblastech: vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty a editory (text, tabulka, obrázek, prezentace) nebo třeba bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí.
 
Velmi důležitou součástí šetření bylo také zapojení ředitelů škol, učitelů testovaných žáků a koordinátorů ICT. Pro ně byly připraveny online dotazníky sledující např. dostupnost vybavení ICT ve škole, využívání ICT při výuce či vzdělávání učitelů v oblasti ICT. Celkem se do ICILS v České republice zapojilo 3200 žáků, 2100 učitelů a 170 ředitelů a koordinátorů ICT. 
 
Po dokončení sběru dat ve všech zúčastněných zemích budou získaná data zpracována mezinárodním konsorciem šetření ICILS a poté uvolněna ke zpracování národním centrům v jednotlivých zemích. Očekávanými výstupy šetření ICILS jsou mezinárodní zpráva s výsledky všech zapojených zemí, dále národní zpráva (v každé zemi vypracuje národní centrum) a školní zprávy (zpětná vazba pro školy zapojené do šetření). Ke zveřejnění mezinárodní a národní zprávy, stejně jako české verze koncepčního rámce šetření, dojde podle mezinárodních pravidel v roce 2014.
 
Zjištění z šetření ICILS poskytují velmi cenné srovnání výsledků českých žáků se stejně starými žáky z 18 dalších zemí. Kromě toho bude možné využít získané poznatky například při přípravě národních školských politik v oblasti ICT, při přípravě eventuálních revizí RVP pro základní vzdělávání z hlediska předmětů, ve kterých se žáci seznamují s problematikou počítačové a informační gramotnosti (minimální hodinová dotace, učivo), a také z pohledu praktického využívání obou gramotností v jiných předmětech, nebo třeba při přípravě metodik České školní inspekce pro inspekční hodnocení ICT gramotnosti.
 
Šetření ICILS je jedním z projektů Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (www.iea.nl), stejně jako např. šetření matematické a přírodovědné gramotnosti TIMSS či šetření čtenářské gramotnosti PIRLS. Více informací o šetření ICILS 2013 naleznete na webových stránkách projektu www.icils.czhttp://icils2013.acer.edu.au/.
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce