Výsledky TALIS 2008: Profesní rozvoj učitelů


21.01.2013

Jak jste se mohli dočíst v předchozích článcích, v České Republice proběhne na jaře 2013 hlavní sběr dat v rámci Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS). Jedná se již o druhou vlnu tohoto šetření, první proběhla v roce 2008 bez účasti ČR. Níže uvádíme základní zjištění z šetření TALIS 2008, která se vztahují k profesnímu rozvoji učitelů. Více informací o šetření TALIS lze nalézt na stránkách www.talis.cz, příp. www.oecd.org/TALIS.

Přibližně 90 % učitelů uvedlo účast na aktivitách v rámci profesního rozvoje v posledních 18 měsících. Mezi jednotlivými zeměmi však byly poměrně velké rozdíly a například v Dánsku, na Slovensku a v Turecku to byly jen tři čtvrtiny učitelů. Za posledních 18 měsíců od doby sběru dat strávili učitelé aktivitami profesního rozvoje v průměru 15 dní.

Celkem 93 % učitelů se v posledních 18 měsících zapojilo do neformálních diskuzí o možnostech zlepšování své pedagogické činnosti, 81 % navštěvovalo kurzy a workshopy, 78 % se vzdělávalo četbou odborné literatury, 49 % se účastnilo vzdělávacích konferencí a 40 % se zapojilo do sítí pro další vzdělávání.  

Téměř dvě třetiny učitelů uvedly, že by si přály více nabídek profesního rozvoje, než se jim dostává (přestože například na Slovensku to bylo jen 43 %) a nejčastěji byla tato potřeba vnímána v oblasti výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (33 %), práce s informačními a komunikačními technologiemi a obecných dovedností učitele (25 %). Pětina učitelů též uvedla, že by uvítala školení zaměřené na zajišťování disciplíny a kázně ve třídách.

Zhruba v polovině případů byly aktivity profesního rozvoje povinné (tj. nařízené vedením školy). U ostatních škol byly poměrně často užívaným motivačním prvkem pro účast v těchto aktivitách příspěvky k platu nebo poskytnutí volna.

Vyšší účasti na profesním rozvoji bránil zejména nesoulad s pracovní dobou (47 %) a neexistence adekvátních nabídek (42 %).

Česká republika se do šetření TALIS 2008 nezapojila, nicméně výsledky šetření provedeného Českou školní inspekcí ve školním roce 2007/2008 ukázaly, že i v ČR existovaly bariéry profesního rozvoje a ani u nás neodpovídala struktura nabízeného profesního vzdělávání přesně tomu, co učitelé potřebovali. Proto lze s nadějí očekávat výsledky šetření TALIS 2013, které by měly tuto oblast poměrně dobře popsat.
 
Šetření TALIS 2013 je součástí IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce