Evropské školy

 

ČŠI v systému Evropských škol
 

Evropské školy jsou oficiální nadnárodní vzdělávací instituce s šedesátiletou tradicí vzniklé na základě mezivládních dohod zemí Evropské unie. Jejich posláním je poskytovat předškolní, základní a střední všeobecné vzdělání ukončené tzv. Evropskou maturitou (European Baccalaureate) uznávané ve všech členských státech Evropské unie i v dalších zemích. Základními cíli je podporovat mateřský jazyk a vlastní kulturní identitu žáků ve spojení s multikulturní výchovou a vzděláváním v cizích jazycích. Výuka probíhá podle společného mezinárodního kurikula. V současnosti existuje v sedmi státech Evropské unie 14 Evropských škol s více než 25 000 žáků ze všech zemí EU včetně České republiky. Od roku 2005 se na doporučení Evropského Parlamentu systém Evropských škol dále rozšiřuje a otvírá i pro jednotlivé státy zakládáním tzv. akreditovaných škol. Ty poskytují vzdělání v souladu s cíli a principy Evropských škol a podle jejich kurikula, ale v rámci vzdělávacích systémů jednotlivých členských států. Dosud bylo založeno 11 těchto škol a otevření několika dalších je v jednání.

Obsah a kvalitu poskytovaného vzdělávání garantují inspektoři, kteří jsou jmenováni Nejvyšší radou Evropských škol na základě předchozí nominace ministerstvem školství příslušného státu. Každý členský stát je reprezentován jedním členem Rady inspektorů pro předškolní a primární cyklus a jedním členem Rady inspektorů pro sekundární cyklus Evropských škol, jejichž činnost se řídí předpisy Evropských škol.

Česká školní inspekce se již od přistoupení České republiky k Úmluvě o Statutu Evropských škol v roce 2004 ve spolupráci s MŠMT ČR podílí na zajišťování kvality vzdělávání v EŠ. Prioritními úkoly dvou nominovaných národních inspektorek je dohlížet na vzdělávání žáků ve všech vzdělávacích cyklech, podílet se na výběru a hodnocení učitelů i členů školského managementu, poskytovat jim metodické vedení a rovněž poskytovat poradenské služby žákům i jejich rodičům. Inspektoři EŠ jsou dále tvůrci učebních osnov a koordinátoři kurikula, vyvíjejí hodnotící nástroje, iniciují rozvoj systému, harmonizují a koordinují organizaci vzdělávání v různých jazykových sekcích. V současnosti se ČŠI významně podílí na rozvoji celého systému Evropských škol, a to především v oblasti předškolního vzdělávání, vzdělávání žáků se SVP a v oblasti tvorby strategií a nástrojů pro formativní a sumativní hodnocení žáků. Tyto aktivity umožňují prosazování zájmů a potřeb České republiky v rámci systému EŠ a aplikaci metodických postupů ČŠI v mezinárodním měřítku.

Prostřednictvím inspektorek pro Evropské školy Česká školní inspekce spolupracuje se zástupci vzdělávacích a inspekčních systémů všech členských států Evropské unie. Tím je umožněna výměna informací, zkušeností a navazování kontaktů využitelných při tvorbě inspekčních postupů a metodik České školní inspekce a pro další mezinárodní spolupráci.

(více na www.eursc.eu)

Motto Evropských škol:
„Vzděláváni bok po boku, nesužováni od dětství rozvratnými předsudky, obeznámeni se vším, co je významné a dobré v různých kulturách, ponesou v průběhu dospívání myšlenku vzájemné sounáležitosti. Při zachování lásky a hrdosti k vlastní zemi stanou se v myslích Evropany, vzdělanými a připravenými dovršit a upevnit dílo, které započali jejich předkové - vytvořit jednotnou a prosperující Evropu.“
Jean Monnet
 • 22.09.2016

  Revize osnov českého jazyka a literatury

  Nejvyšší rada Evropských škol na svém pražském jednání v dubnu 2015 schválila pravidla pro tvorbu a jednotnou strukturu učebních osnov, jejichž základem je osvojování klíčových kompetencí. Inspektoři odpovědní za jednotlivé předměty upravují osnovy tak, aby korespondovaly s novým předpisem, a to...
  Celý článek

   
 • 22.09.2016

  Vzdělávací seminář pro učitele Evropských škol

  Česká školní inspekce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravila koncem srpna 2016 dvoudenní vzdělávací seminář pro učitele Evropských škol. Uskutečnil se v prostorách ČŠI v Praze. Zúčastnili se ho pedagogičtí pracovníci z předškolního, primárního i ...
  Celý článek

   
 • 22.09.2016

  Inovace v systému Evropských škol a České školní inspekce

  Česká školní inspekce se prostřednictvím národní inspektorky pro předškolní a primární cyklus podílí na několika inovativních projektech v rámci Evropských škol. Jedním z nich je i  implementace nové politiky podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která vstoupila v ...
  Celý článek

   
 • 09.12.2015

  Oficiální ukončení českého předsednictví v Nejvyšší radě Evropských škol

  Nejvyšší rada Evropských škol schválila závěrečnou zprávu českého předsednictví v průběhu prosincového zasedání, které se uskutečnilo v bruselském Úřadu generálního tajemníka Evropských škol ve dnech 1. až 3. prosince 2015. Tímto aktem bylo završeno české předsednictví v Evropských školách...
  Celý článek

   
 • 20.10.2015

  Česká školní inspekce bilancuje předsednictví České republiky v systému Evropských škol

  Ve školním roce 2014/15, poprvé od doby, kdy Česká republika přistoupila k Úmluvě o Statutu Evropských škol a stala se rovnocenným členem velké rodiny poskytující vzdělání více než 25 tisícům žáků ze všech zemí Evropské unie, se naše země ujala předsednictví v Nejvyšší radě Evropských škol (dále NREŠ)...
  Celý článek

   
 • 08.10.2015

  Prezentace zprávy z českého předsednictví

  České předsednictví v Nejvyšší radě Evropských škol patří již definitivně minulosti. Jeho bilancování z pedagogického hlediska provedly národní inspektorky v závěrečné zprávě, kterou prezentovaly v Bruselu na jednání Společného pedagogického výborů začátkem října a ještě ji představí členům Nejvyšší rady...
  Celý článek

   
1 2 3  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce