Česká školní inspekce bilancuje předsednictví České republiky v systému Evropských škol


20.10.2015

Ve školním roce 2014/15, poprvé od doby, kdy Česká republika přistoupila k Úmluvě o Statutu Evropských škol a stala se rovnocenným členem velké rodiny poskytující vzdělání více než 25 tisícům žáků ze všech zemí Evropské unie, se naše země ujala předsednictví v Nejvyšší radě Evropských škol (dále NREŠ) a dostala tak příležitost významným způsobem ovlivnit rozvoj tohoto jedinečného vzdělávacího systému.

Prostřednictvím dvou národních inspektorek se na plnění úkolů českého předsednictví podílela i Česká školní inspekce.

Národní inspektorky byly zodpovědné za plnění úkolů v pedagogické oblasti. Jejich činnost vyplývala z priorit českého předsednictví, které byly schváleny před začátkem školního roku Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v říjnu představeny administrativním orgánům Evropských škol.

V průběhu roku obě inspektorky kromě svých běžných povinností úzce spolupracovaly s Úřadem generálního tajemníka EŠ a s řediteli škol, řídily jednání Rad inspektorů a Společného pedagogického výboru, účastnily se jednání NREŠ a pracovaly ve strategické pracovní skupině zaměřené na kvalitu vzdělávání a pedagogický vývoj systému. Inspektorka pro předškolní a primární cyklus dále řídí nebo se podílí na činnosti několika strategických pracovních skupin, inspektorka pro sekundární cyklus spolu s předsedkyní maturitní komise dohlíží na průběh písemných i ústních maturitních zkoušek v celém systému.

Během školního roku se podařilo splnit řadu úkolů zejména v oblasti systematického zvyšování úrovně kvality vzdělávání, profesního rozvoje a evaluace práce učitelů a zefektivnění činnosti pracovních skupin.

Byla schválena společná struktura učebních osnov a z ní vyplývající revize a harmonizace učebních osnov s důrazem na vzdělávání založeném na kompetencích. S tímto úzce souvisí zahájená reforma hodnocení žáků na obou cyklech EŠ včetně reformy maturitní zkoušky a celkové reorganizace studia na sekundárním cyklu, která bude v příštích letech realizována na základě evaluace prováděné externími odborníky.

V oblasti profesního rozvoje a hodnocení práce učitelů bylo sledováno naplňování nových učebních standardů, byly pilotovány nové evaluační nástroje a schválena reforma dalšího vzdělávání učitelů všech cyklů.

Národní inspektorky přispěly k zahájení procesu zefektivnění činnosti pracovních skupin, který bude založen na jejich projektovém řízení. Společně s předsedkyní maturitní komise, představitelkou Karlovy univerzity, iniciovaly vytvoření vícejazyčného terminologického slovníku pro potřeby Evropských škol.

V průběhu českého předsednictví se naše hlavní město Praha stalo místem jednání NREŠ a jednalo zde i několik pracovních skupin. Česká školní inspekce poskytla prostory pro jednání inspektorů zodpovědných za podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro jednání pracovní skupiny zaměřené na problematiku předškolního vzdělávání.  Při této příležitosti byly prostřednictvím ČŠI zorganizovány dva odborné mezinárodní semináře s výše uvedenou problematikou, aby se zahraniční hosté mohli o svoje zkušenosti podělit s pracovníky ČŠI a dalších institucí v oblasti vzdělávání.

Na červnovém jednání členů české delegace v NREŠ s generálním tajemníkem EŠ a jeho zástupcem a s představiteli nástupnických zemí Dánska a Německa byly vyhodnoceny výsledky celoroční práce a zahraniční kolegové uvítali zkušenosti, které jim byly předány.

Generální tajemník Evropských škol velmi pozitivně ocenil přípravu českého předsednictví, hladký průběh všech jednání, dosažené výsledky i a kvalitu práce a mimořádné pracovní nasazení všech členů české delegace včetně zaměstnanců ČŠI.

Po dokončení úkolů národní inspektorky provedou analýzu všech materiálů, detailně vyhodnotí výsledky českého předsednictví v NREŠ a zpracují závěrečnou zprávu, která bude v říjnu projednána v přípravných výborech a v prosinci předložena ke schválení Nejvyšší radě Evropských škol.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce