Inovace v systému Evropských škol a České školní inspekce


22.09.2016

Česká školní inspekce se prostřednictvím národní inspektorky pro předškolní a primární cyklus podílí na několika inovativních projektech v rámci Evropských škol. Jedním z nich je i  implementace nové politiky podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která vstoupila v platnost v září 2013.

Systém podpory žáků se SVP je založen na principu důsledného respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáka, k němuž může směřovat kombinace různých typů a úrovní podpory. V prvních dvou letech uplatňování nové politiky poskytovali inspektoři, kteří jsou za tuto oblast zodpovědní, především pomoc školám. Proběhlo několik seminářů za účelem proškolení managementu a učitelů škol, byly vypracovány metodické materiály a formuláře, nové nástroje pro sběr dat, upraveny a harmonizovány související dokumenty. Od počátku implementace jsou inspektoři ve stálém kontaktu se školami a jsou k dispozici při řešení situací, které při zavádění nové politiky vyvstávají. Ve školním roce 2016/2017 proběhne v celém systému komplexní evaluace této důležité oblasti. Česká národní inspektorka se podílí jak na její přípravě, tak na realizaci.

Národní inspektorka je dále zodpovědná za oblast předškolního vzdělávání. Učitelé předškolního cyklu již od roku 2011 vyučují podle kurikula založeného na holistickém přístupu k dítěti. V minulých dvou letech proběhl průzkum možností, jak využít specifického multikulturního a multilingválního prostředí Evropských škol pro systematické uplatňování jazykové propedeutiky (průprava k jazykovému vzdělávání). Výsledky výzkumu včetně návrhu byly předány k využití pracovní skupině, která se zabývá reformou jazykového vzdělávání v celém systému Evropských škol.

Od školního roku 2014/2015 bylo na primárním cyklu zavedeno nové hodnocení žáků, založené na propojení vzdělávacích cílů stanovených v učebních osnovách a nástrojů průběžného i závěrečného formativního a sumativního hodnocení. Cílem je systematické sledování individuálního pokroku žáka, vedení žáků k přijímání odpovědnosti za vlastní učení a ke schopnosti sebehodnocení, čímž je podporováno rozvíjení kompetence k učení. Důležitými nástroji hodnocení jsou například vstupní profil žáka, žákovské portfolio a vysvědčení, ve kterém je kombinováno hodnocení na škále se slovním hodnocením. V průběhu vzdělávání jsou hodnoceny nejen kompetence osvojené ve vyučovacích předmětech, ale i kompetence mezipředmětové. Pro všechny předmětové i mezipředmětové vzdělávací oblasti jsou vypracována hodnoticí kritéria. Aby bylo napříč systémem Evropských škol harmonizováno také hodnocení mateřského jazyka, rozhodla Rada inspektorů pro předškolní a primární cyklus, že pro vzdělávací oblasti poslech a porozumění, komunikace, čtení s porozuměním a psaní budou vytvořeny indikátory společné pro všechny jazyky Evropské unie. Tvorbou indikátorů byli pověřeni národní inspektoři České republiky, Německa a Portugalska.

Také v oblasti hodnocení žáků primárního cyklu bude v letošním školním roce probíhat systémová evaluace.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce