Oficiální ukončení českého předsednictví v Nejvyšší radě Evropských škol


09.12.2015

Nejvyšší rada Evropských škol schválila závěrečnou zprávu českého předsednictví v průběhu prosincového zasedání, které se uskutečnilo v bruselském Úřadu generálního tajemníka Evropských škol ve dnech 1. až 3. prosince 2015. Tímto aktem bylo završeno české předsednictví v Evropských školách.

Všichni přítomní zástupci jednotlivých členských států Evropské unie pozitivně hodnotili průběh českého předsednictví a rovněž ocenili závěrečnou zprávu, její strukturu, přehlednost a výstižnost.

V rámci bilancování českého předsednictví lze konstatovat, že všechny priority stanovené pro pedagogickou oblast byly naplněny. Největší posun se uskutečnil v oblasti profesního rozvoje a hodnocení pedagogických pracovníků, harmonizace učebních osnov a hodnocení výsledků vzdělávání žáků napříč celým vzdělávacím systémem.

Priority českého předsednictví v Nejvyšší radě Evropských škol v pedagogické oblasti (školní rok 2014/2015)
 
1) Akreditované Evropské školy
 • otevření nových škol v Kodani, Brindisi a v Culhamu (září 2014)
 • nové projekty k posouzení
2) Profesní rozvoj a hodnocení učitelů
 • implementace nových standardů pro výuku
 • pilotáž nových hodnotících nástrojů ve vybraných školách v průběhu školního 2014/2015
 • reforma nového systému podpory profesního rozvoje
3) Statut místně najímaných učitelů
 • dokončení vyjednávání o statutu a přijetí rozhodnutí v průběhu školního roku 2014/2015
4) Systematické a kontinuální poskytování vysoce kvalitního vzdělávání
 • revize, adaptace a harmonizace učebních osnov
 • řádná implementace kurikula a osnov s ohledem na standardy vzdělávání
 • dokončení systému hodnotících nástrojů a jejich koherence napříč všemi vzdělávacími cykly
 • interní a externí hodnocení škol
 • implementace vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
5) Efektivní správa a řízení pracovních skupin
 • profesionální vedení, vzájemná propojenost skupin a transparentnost
6) Reorganizace sekundárního cyklu stupně
 • pokračování práce v návaznosti na veřejnou zakázku
7) Implementace rozhodnutí týkajících se reformy Evropské maturity
 • diskuse týkající se digitalizace písemných zkoušek (podzim 2014)
 • navržení nové stupnice pro známkování na základě zprávy příslušné pracovní skupiny (podzim 2014)

Na plnění těchto úkolů pracovala v průběhu školního roku řada pracovních skupin složených z inspektorů a pedagogických pracovníků Evropských škol, externích odborníků a v některých případech i zástupců rodičů žáků. Činnosti byly realizovány ve spolupráci s Úřadem generálního tajemníka a průběžně monitorovány příslušnými administrativními orgány Evropských škol, především Radami inspektorů a Společným pedagogickým výborem.

Česká školní inspekce v průběhu českého předsednictví iniciovala dvě diskusní setkání v rámci národní debaty o kvalitní škole a zorganizovala dva semináře s mezinárodní účastí, jeden na téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, druhý s tematikou předškolního vzdělávání.

Z průběhu českého předsednictví, analýzy vzdělávacího systému, celoročních výstupů a dalších zjištění vyplynula doporučení, která jsou součástí závěreční zprávy:
 
Závěrečná shrnutí a doporučení
 • pokračovat v implementaci hodnotícího systému na primárním cyklu a připravit postupné zavedení nové hodnotící škály na sekundárním cyklu
 • revidovat všechny učební osnovy do září 2018 a pří jejich revizi se zaměřit na mezipředmětové vazby
 • připravit návrh reorganizace sekundárního cyklu v ročnících S4 – S7
 • přijmout nezbytná opatření k modifikaci rámce pro celoškolní inspekční činnost v rámci Evropských škol
 • dokončit nástroje pro profesní rozvoj a hodnocení pedagogických pracovníků a reformovat koncepci dalšího vzdělávání
 • upravit statut místně najímaných pedagogických pracovníků
 • implementovat projektový přístup v  ámci činnosti pracovních skupin a zajistit jejich vzájemnou spolupráci
 • implementovat efektivní způsob oprav písemných maturitních s využitím informačních a komunikačních technologií, zajišťovat kvalitu Evropské maturitní zkoušky a zvažovat doporučení, která jsou uvedena ve zprávě předsedkyně maturitní komise pro rok 2015
 • zkvalitnit systém informovanosti a podpory akreditovaných škol a zajistit jejich začleňování v největší možné míře do organizovaných aktivit
 • stanovit závaznou strukturu předsednické zprávy
 
České předsednictví v Evropských školách již patří minulosti. V jeho průběhu se podařilo realizovat mnoho pozitivních změn v různých oblastech a v nastavených trendech je třeba pokračovat i v příštích letech. V letošním školním roce štafetu pokroku převzali dánští kolegové, kteří navázali na české předsednictví a pokračují v příznivé transformaci vzdělávacího systému Evropských škol.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce