Prezentace zprávy z českého předsednictví


08.10.2015

České předsednictví v Nejvyšší radě Evropských škol patří již definitivně minulosti. Jeho bilancování z pedagogického hlediska provedly národní inspektorky v závěrečné zprávě, kterou prezentovaly v Bruselu na jednání Společného pedagogického výborů začátkem října a ještě ji představí členům Nejvyšší rady Evropských škol na jejím prosincovém jednání.

Obsah zprávy a její struktura reflektují priority českého předsednictví a jejich naplňování v průběhu školního roku 2014/2015.

Úkoly dlouhodobějšího charakteru převzali dánští kolegové a budou pokračovat v jejich postupné realizaci.

Ve všech stupních Evropských škol probíhaly procesy směřující ke zvyšování kvality vzdělávání. V předškolním stupni byla provedena analýza implementace kurikula a v zájmu jeho úspěšného průběhu inspektoři připravili pro školy metodické pomůcky. Rovněž iniciovali zjišťování informací týkajících se spuštění jazykového projektu.

Ve všech školách primárního stupně učitelé začali používat nové hodnotící nástroje a žáci se poprvé setkali s novým formátem vysvědčení.

V sekundárním stupni byla zahájena reorganizace vzdělávání v prvních třech ročnících. Nejvyšší rada Evropských škol schválila novou hodnotící stupnici pro tento stupeň s její postupnou implementací. Schválením významných dokumentů byla započata revize všech učebních osnov a písemné maturitní zkoušky. Externí hodnotitelé analyzovali systém vzdělávání v Evropských školách a v jejich zprávě zazněla významná doporučení pro reorganizaci vzdělávání, která by měla zohlednit potřeby a výzvy současné doby a nastavit kurikulum pro vzdělávání žáků v 21. století.

Pozornost byla věnována i akreditovaným Evropským školám, jejichž počet se v posledním období zvýšil. Tyto školy nabízejí vzdělávání na základě stejných principů jako Evropské školy včetně Evropské maturity, ale jsou součástí národních systémů.

Nejvyšší rada Evropských škol v průběhu českého předsednictví schválila akreditace pro školu v italském Brindisi a anglickém Culhamu. V zájmu realizace kvalitního vzdělávání v systému Evropských škol je nezbytné poskytovat systematičtější podporu akreditovaným školám.

V samotném závěru zprávy je uvedena ještě celá řada dalších doporučení, která jsou zacílena na oblast hodnocení v primárním i sekundárním stupni, revizi všech učebních osnov, reorganizaci studia v celém systému, úpravy rámce pro celoškolní inspekční činnost, implementaci nástrojů pro profesní rozvoj učitelů, reorganizaci dalšího vzdělávání učitelů a průběhu maturitní zkoušky.

Závěrečná zpráva z českého předsednictví byla přijata velmi pozitivně všemi členy Společného pedagogického výboru včetně generálního tajemníka a jeho zástupce. 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce