Evropské školy

 

ČŠI v systému Evropských škol
 

Evropské školy jsou oficiální nadnárodní vzdělávací instituce s šedesátiletou tradicí vzniklé na základě mezivládních dohod zemí Evropské unie. Jejich posláním je poskytovat předškolní, základní a střední všeobecné vzdělání ukončené tzv. Evropskou maturitou (European Baccalaureate) uznávané ve všech členských státech Evropské unie i v dalších zemích. Základními cíli je podporovat mateřský jazyk a vlastní kulturní identitu žáků ve spojení s multikulturní výchovou a vzděláváním v cizích jazycích. Výuka probíhá podle společného mezinárodního kurikula. V současnosti existuje v sedmi státech Evropské unie 14 Evropských škol s více než 25 000 žáků ze všech zemí EU včetně České republiky. Od roku 2005 se na doporučení Evropského Parlamentu systém Evropských škol dále rozšiřuje a otvírá i pro jednotlivé státy zakládáním tzv. akreditovaných škol. Ty poskytují vzdělání v souladu s cíli a principy Evropských škol a podle jejich kurikula, ale v rámci vzdělávacích systémů jednotlivých členských států. Dosud bylo založeno 11 těchto škol a otevření několika dalších je v jednání.

Obsah a kvalitu poskytovaného vzdělávání garantují inspektoři, kteří jsou jmenováni Nejvyšší radou Evropských škol na základě předchozí nominace ministerstvem školství příslušného státu. Každý členský stát je reprezentován jedním členem Rady inspektorů pro předškolní a primární cyklus a jedním členem Rady inspektorů pro sekundární cyklus Evropských škol, jejichž činnost se řídí předpisy Evropských škol.

Česká školní inspekce se již od přistoupení České republiky k Úmluvě o Statutu Evropských škol v roce 2004 ve spolupráci s MŠMT ČR podílí na zajišťování kvality vzdělávání v EŠ. Prioritními úkoly dvou nominovaných národních inspektorek je dohlížet na vzdělávání žáků ve všech vzdělávacích cyklech, podílet se na výběru a hodnocení učitelů i členů školského managementu, poskytovat jim metodické vedení a rovněž poskytovat poradenské služby žákům i jejich rodičům. Inspektoři EŠ jsou dále tvůrci učebních osnov a koordinátoři kurikula, vyvíjejí hodnotící nástroje, iniciují rozvoj systému, harmonizují a koordinují organizaci vzdělávání v různých jazykových sekcích. V současnosti se ČŠI významně podílí na rozvoji celého systému Evropských škol, a to především v oblasti předškolního vzdělávání, vzdělávání žáků se SVP a v oblasti tvorby strategií a nástrojů pro formativní a sumativní hodnocení žáků. Tyto aktivity umožňují prosazování zájmů a potřeb České republiky v rámci systému EŠ a aplikaci metodických postupů ČŠI v mezinárodním měřítku.

Prostřednictvím inspektorek pro Evropské školy Česká školní inspekce spolupracuje se zástupci vzdělávacích a inspekčních systémů všech členských států Evropské unie. Tím je umožněna výměna informací, zkušeností a navazování kontaktů využitelných při tvorbě inspekčních postupů a metodik České školní inspekce a pro další mezinárodní spolupráci.

(více na www.eursc.eu)

Motto Evropských škol:
„Vzděláváni bok po boku, nesužováni od dětství rozvratnými předsudky, obeznámeni se vším, co je významné a dobré v různých kulturách, ponesou v průběhu dospívání myšlenku vzájemné sounáležitosti. Při zachování lásky a hrdosti k vlastní zemi stanou se v myslích Evropany, vzdělanými a připravenými dovršit a upevnit dílo, které započali jejich předkové - vytvořit jednotnou a prosperující Evropu.“
Jean Monnet
 • 15.07.2015

  Evropská maturita 2015

  Sekundární vzdělávání v Evropských školách ukončují žáci v závěru sedmého ročníku Evropskou maturitou (European Baccalaureate) zahrnující písemnou a ústní zkoušku a prověřující vědomosti, dovednosti a postoje žáků v předmětech vyučovaných v 6. a 7. ročníků sekundárního cyklu. Doklad o úspěšném složení této...
  Celý článek

   
 • 10.12.2014

  Rozšířené zasedání Nejvyšší rady Evropských škol v rámci českého předsednictví

  Rozšířenému zasedání Nejvyšší rady Evropských škol, které se konalo ve dnech 2. – 4. prosince 2014 v Bruselu, předsedal člen českého týmu a českou delegaci na jednání dále reprezentovaly vedoucí delegace, předsedkyně rozpočtového výboru a obě inspektorky pro Evropské školy. V průběhu jednání Nejvyšší...
  Celý článek

   
 • 16.10.2014

  České předsednictví v Nejvyšší radě Evropských škol

  Od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 předsedá Česká republika Nejvyšší radě Evropských škol a všem dalším administrativním orgánům systému a významnou měrou se tak podílí na jeho rozvoji. Česká školní inspekce přispívá k zajištění řádného průběhu předsednictví prostřednictvím dvou národních inspektorek, které řídí...
  Celý článek

   
 • 11.02.2013

  Systém Evropských škol se rozšiřuje

  Ve školním roce 2012/2013 zahájily svoji činnost dvě nově akreditované Evropské školy – Evropská škola Hague Rijnlands Lyceum a Evropská škola RheinMain v německém Bad Vilbelu.
  Celý článek

   
 • 08.02.2013

  Evropská škola RheinMain

  Koncem listopadu 2012 prováděla inspektorka pro Evropské školy PhDr. Dana Musilová spolu s lucemburským inspektorem panem Sergem Hastertem audit v nové Evropské škole RheinMain v německém Bad Vilbelu. Audit byl prováděn za účelem akreditace nové školy.
  Celý článek

   
 • 12.11.2012

  Nový způsob podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropských školách

  Pedagogický výbor Evropských škol v říjnu jednomyslně schválil novou strategii a procedurální dokument pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků bez jazykové sekce vytvořené pověřenými inspektorkami Danou Musilovou (Česká republika) Tuulamarjou Huisman (Finsko) a...
  Celý článek

   
1 2 3  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce