Kompetence I


31.03.2014

V letech 2009-2014  realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost individuální projekt národní s názvem Kompetence I. Realizačním partnerem se od 1. října 2011 stala Česká školní inspekce, k 31. březnu 2014 byla realizace projektu ukončena. 

Projekt Kompetence I se zabýval realizací mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011, ICCS 2009 a PISA 2012 a jejich vyhodnocením pro Českou republiku. Skládal se celkem ze čtyř aktivit, přičemž první tři aktivity se věnovaly přípravám, realizaci a zveřejnění výsledků jednotlivých mezinárodních šetření, v rámci čtvrté aktivity se pak následně analyzovaly jejich výstupy.

První aktivita projektu Kompetence I se zabývala přípravou a realizací cyklických mezinárodních šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 organizovaných Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA, www.iea.nl). Zatímco šetření PIRLS 2011 (Progress in International Reading Literacy Study) se zaměřilo na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy, v rámci šetření TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) se zjišťovala matematická a přírodovědná gramotnost žáků 4. ročníku základní školy. 

Druhá aktivita projektu se věnovala realizaci mezinárodního šetření ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study),  který testoval vědomosti a kompetence žáků 8. tříd základní školy v oblasti občanské výchovy a který také zjišťoval jejich postoje k fungování demokratické společnosti. Výstupy z tohoto šetření jsou k dispozici -zde-.

V rámci třetí aktivity projektu realizovala Česká školní inspekce v České republice mezinárodní šetření PISA 2012 (Programme for International Student Assessment), pořádaného Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD, www.oecd.org). Šetření se zaměřilo na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků.

Čtvrtá aktivita projektu se zaměřila na Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce (VVV). Výše uvedená mezinárodní šetření byla analyzována a zpracována se zvláštním zaměřením na jejich efektivní využití v pedagogické práci škol a na podporu rozvíjení základních kompetencí žáků. Zejména proběhla analýza chybovosti žáků v testových úlohách mezinárodních šetření a v návaznosti na ni byly vytvořeny sbírky nových testových úloh inspirovaných příslušnými mezinárodními šetřeními.

V realizaci mezinárodních zjišťování výsledků vzdělávání pokračuje Česká školní inspekce v rámci kmenové činnosti i po skončení projektu Kompetence I, neboť jde o velmi důležitou externí zpětnou vazbu pro český vzdělávací systém a výsledky těchto mezinárodních šetření jsou synergicky propojovány se zjištěními z dalších druhů inspekční činnosti. 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce