Kompetence III


30.11.2015

V  říjnu 2011 se Česká školní inspekce stala realizačním partnerem individuálního projektu národního Kompetence III, jehož nositelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl zahájen 1. března 2011 a ukončen 30. listopadu 2015.

Projekt Kompetence III byl zaměřen na realizaci tří mezinárodních šetření TALIS 2013, PISA 2012 Problem Solving Assessment, ICILS 2013, a dále dvou projektů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zaměřených na evaluaci vzdělávacích systémů a jejich spravedlivostí. Skládal se tedy celkem z pěti aktivit.

V rámci první aktivity realizovala Česká školní inspekce šetření TALIS 2013 zaměřené na názory, postoje, motivaci a potřeby učitelů a ředitelů ohledně vyučování a učení. Svým komplexním záběrem šetření TALIS umožnilo nahlížet pozici a situaci učitele ve vzdělávacím systému v nejrůznějších souvislostech. Pozornost byla věnována učitelům na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících víceletého gymnázia.

Schopnostmi řešit problémové úlohy s využitím práce na počítači se u patnáctiletých žáků v rámci PISA 2012 Problem Solving Assessment zabývala druhá aktivita projektu.

V rámci třetí aktivity proběhlo šetření ICILS 2013, v rámci kterého byli žáci 8. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií testováni v počítačové a informační gramotnosti.

Ve čtvrté aktivitě Posouzení systému evaluace a monitoringu v ČR se Česká republika zapojila do projektu OECD „Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes“. Česká školní inspekce v návaznosti na hodnotící zprávu expertního týmu OECD diskutovala závěry a doporučení v rámci regionálních odborných seminářů a prostřednictvím reprezentativního dotazníkového šetření ředitelů a učitelů. Díky tomu bylo možné návrhy OECD upřesnit a přizpůsobit národnímu kontextu.

Překonávání školního neúspěchu v ČR byl název páté aktivity projektu Kompetence III. V tomto případě se Česká republika zapojila do projektu OECD s názvem „Overcoming School Failures: Policies that Work“. Cílem této aktivity bylo popsat český vzdělávací systém z hlediska spravedlivosti, získat externí expertní pohled na nejzávažnější problémy a jejich možná řešení.

V realizaci mezinárodních zjišťování výsledků vzdělávání pokračuje Česká školní inspekce v rámci kmenové činnosti i po skončení projektu Kompetence III, neboť jde o velmi důležitou externí zpětnou vazbu pro český vzdělávací systém a výsledky těchto mezinárodních šetření jsou synergicky propojovány se zjištěními z dalších druhů inspekční činnosti. 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce