NIQES


31.10.2015

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) byl rozvojový projekt České školní inspekce, spolufinancovaný z prostředků Evropské Unie prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu České republiky. Zahájen byl 1. července 2011, ukončen pak 31. října 2015.

Jeho cílem, s ohledem na probíhající změny v počátečním vzdělávání, bylo vytvořit moderní a flexibilní inspekční systém pro hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, který by jak školám a školským zařízením, tak i institucím nastavujícím vzdělávací politiky přinesl systémovou a komplexní zpětnou vazbu.


Čtyři klíčové aktivity
 
Hlavním cílem první klíčové aktivity bylo vytvořit soubor nových inspekčních postupů, nástrojů a metod pro zjišťování a hodnocení kvality vzdělávání jak na úrovni vzdělávací soustavy, tak na úrovni jednotlivých škol, a také zajistit rozvoj stávajícího informačního systému České školní inspekce pro aplikaci nových inspekčních postupů v praxi.

Prioritním cílem druhé klíčové aktivity bylo vytvořit systém pro inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů a zejména vytvořit funkční a uživatelsky příjemnou technologickou platformu pro podporu tvorby a administrace školních vzdělávacích programů ze strany pedagogických pracovníků.
 
Třetí klíčová aktivita projektu byla zaměřena na vybudování komplexního systému personálního rozvoje ČŠI a důsledné další vzdělávání školních inspektorů, pedagogů i ředitelů škol v problematice nových inspekčních postupů, metod a nástrojů, které byly v rámci projektu vytvářeny.
 
Čtvrtá klíčová aktivita si kladla za cíl vybudovat technologickou platformu pro elektronické ověřování výsledků žáků ve školách, napříč ročníky a předměty, a umožnit žákům, rodičům, školám i státu získat účinnou zpětnou vazbu o vzdělávacím procesu. Součástí této aktivity byla také problematika ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, tvorba systému tzv. školního testování včetně školního e-learningu a tvorba systému tzv. domácího testování.


V rámci projektu byla vytvořena řada výstupů, které byly implementovány do hlavní činnosti České školní inspekce a které jsou k dispozici také školám a školským zařízením. Jde zejména o informační systémy rodiny InspIS (InspIS DATA – systém pro sběr a vyhodnocování inspekčních dat, InspIS ŠVP – systém pro práci se školními vzdělávacími programy, InspIS SET – systém pro elektronické ověřování výsledků žáků nebo InspIS PORTÁL – multifunkční webový portál pro prezentaci škol a školských zařízení), model tzv. kvalitní školy a z něj vycházející kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání nebo metody, postupy a nástroje pro hodnocení míry podpory a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech.
 

Spolupráce s praxí

Česká školní inspekce od samého počátku spolupracovala na přípravě nových inspekčních metod, postupů a nástrojů pro hodnocení kvality ve vzdělávání s odbornými školskými organizacemi a akademiky, ale i se zřizovateli škol a školských zařízení nebo se zástupci neziskového sektoru. Návrhy projektových výstupů byly průběžně konzultovány i se samotnými pedagogy. I na základě jejich námětů a připomínek byly vytvářené metody, postupy a nástroje dále upravovány. Výsledky inovačních aktivit České školní inspekce byly průběžně prezentovány na desítkách seminářů a konferencí a také při každoročních výjezdních setkáních s vedoucími pracovníky škol.
 
V jednotlivých regionech České republiky zajistila Česká školní inspekce pro cílové skupiny systematické vzdělávání. Nejrůznějšími pilotážemi a školeními prošly celkem tisíce učitelů, ředitelů škol, školních inspektorů a dalších pracovníků škol a školských zařízení.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce