Česká školní inspekce ověří výsledky žáků v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti

Ve středu 9. listopadu 2016 zahajuje Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti. Zjišťování je zaměřeno na výsledky žáků 3. ročníků středních škol v oborech vzdělání, ve kterých se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou. Do vzorku je zařazeno cca 700 středních škol, přičemž v každé škole bude ověřována pouze jedna z výše uvedených gramotností. Zjišťování výsledků žáků je prováděno v období od 9. listopadu do 23. listopadu 2016 (určení konkrétních dnů ve stanoveném rozpětí pro realizaci vlastního testování je na rozhodnutí ředitele každé školy) elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET, všechny školy zařazené do testovaného vzorku mají potřebné informace k dispozici.

Cílem výběrového zjišťování je poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Výběrové zjišťování ověřuje aktuální míru dosažení očekávaných výstupů dle příslušných rámcových vzdělávacích programů, a to zhruba v polovině studia žáků na čtyřletých středních školách a téměř rok a půl před koncem studia završeného maturitní zkouškou. Získané informace tak mohou žákům i jejich učitelům pomoci ve zbylém období středoškolského studia efektivně a cíleně rozvíjet silné a odstraňovat slabé stránky aktuálních žákovských výkonů.
 
Výběrové zjišťování výsledků žáků je součástí širší tematické inspekční činnosti prováděné v průběhu celého školního roku 2016/2017 a zaměřené na sledování a hodnocení podmínek rozvoje, průběhu rozvoje a dosažené úrovně v jednotlivých gramotnostech. Tato tematická inspekční činnost vedle zjišťování výsledků žáků zahrnuje také inspekční činnost na místě ve vybraném vzorku škol a inspekční elektronické zjišťování prováděné prostřednictvím dotazníků pro ředitele škol a učitele. Výsledky tematické inspekční činnosti pomohou zmapovat aktuální stav vzdělávání v jednotlivých gramotnostech ve školách a identifikovat oblasti, které si zaslouží cílenou podporu.