TIMSS 2019: Česká školní inspekce ověří znalosti a dovednosti žáků v matematice a přírodních vědách

Od roku 1995 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku základních škol v matematice a v přírodních vědách. Za přípravu, realizaci a vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků, včetně šetření TIMSS, odpovídá v České republice od roku 2011 Česká školní inspekce.

Aktuálně je realizován sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého se účastní více než 60 zemí z celého světa. Česká republika je zapojena do testování žáků 4. ročníku základních škol.

Cyklus TIMSS 2019 je charakteristický tím, že dochází k postupnému přechodu od písemného testování k testování elektronickému. Cílem je využít při testování moderní informační technologie, rozšířit spektrum testových úloh a celý proces maximálně zefektivnit. Šetření TIMSS 2019 tak bude realizováno jak elektronickou, tak písemnou formou, aby bylo možné sledovat, zda má uvedená změna vliv na výsledky žáků.
 
Na jaře roku 2018 bylo provedeno pilotní šetření TIMSS 2019, kterého se zúčastnilo 38 českých základních škol. Jeho cílem bylo ověřit nově vyvinuté položky pro elektronické testování, funkčnost testové aplikace pro počítače a tablety a schopnost žáků odpovídat na otázky v novém prostředí.
 
Hlavní šetření TIMSS 2019 se uskuteční v období od 6. do 31. května 2019 a zapojí se do něj 211 základních škol nacházejících se v různých krajích České republiky a přibližně 6 000 žáků. V každé škole zapojené do vzorku pak budou testováni žáci nejvýše dvou tříd 4. ročníku. Nedílnou součástí šetření jsou doprovodné dotazníky, které vyplňují žáci a jejich rodiče, učitelé matematiky a přírodních věd a ředitelé škol.
 
Vyhodnocování testů a následné analýzy výsledků se řídí harmonogramem stanoveným mezinárodním centrem. Mezinárodní i národní výsledky šetření TIMSS 2019 tak budou zveřejněny až v dalším roce, konkrétně v prosinci roku 2020. Po zveřejnění národní zprávy a mezinárodní zprávy pak Česká školní inspekce připraví několik podrobnějších sekundárních analýz zaměřených na konkrétní témata a pohlížejících na výsledky žáků dosažené v šetření TIMSS 2019 z různých úhlů.
 
Pro školy zapojené do šetření připravuje Česká školní inspekce tzv. školní zprávy s informacemi o průměrné úspěšnosti žáků (školní zprávy obdrží zapojené školy do konce roku 2019). Pro všechny školy pak bude k dispozici také publikace s uvolněnými testovými úlohami použitými v tomto šetření. Uvolněné úlohy mohou být zdrojem inspirace především pro učitele, protože je lze velmi dobře didakticky využívat ve výuce. Publikace s uvolněnými úlohami bude dostupná na webových stránkách České školní inspekce.
 
Zjištění, data a informace z mezinárodních šetření Česká školní inspekce analyticky propojuje s informacemi, daty a zjištěními z dalších typů inspekční činnosti, což umožňuje poskytovat komplexní zpětnou vazbu o kvalitě a efektivitě vzdělávání v České republice v mezinárodním srovnání.