Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2015/2016 projednali poslanci i senátoři

Stalo se tak na jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě představil dne 8. 2. 2017 ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, a na jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, kde se dne 15. 2. 2017 prezentace ujal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

V obou výborech byla k předneseným informacím vedena široká diskuse, která se následně dotkla také řady dalších aktuálních témat vzdělávání, jako jsou např. kariérní systém, nezbytnost pravidelného hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ i SŠ, otázka jednotných přijímacích zkoušek a jejich nastavení, povinná maturita z matematiky, předčasné odchody ze vzdělávání, reforma financování regionálního školství, naplňování Strategie 2020 nebo kvalita pregraduální přípravy budoucích pedagogů na fakultách připravujících učitele.
 
V obou školských výborech byly zjištění, závěry a doporučení obsažené ve Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2015/2016 pozitivně přijaty, zpráva byla hodnocena jako velmi dobře zpracovaný a kvalitativně velmi silný dokument poskytující relevantní, objektivní a komplexní informace o stavu počátečního vzdělávání v daném školním roce a podrobně popisující pozitiva, problémy, rizika i příležitosti počátečního vzdělávání v ČR.  Poslanci i senátoři zároveň shodně konstatovali, že zjištění, závěry a doporučení České školní inspekce je třeba vnímat velmi vážně a důsledně s nimi na všech úrovních dále pracovat.