Metodická podpora škol


Česká školní inspekce v uplynulém období vytvořila několik nových metod, postupů a nástrojů pro hodnocení kvality a efektivity škol a školských zařízení i vzdělávací soustavy jako celku. Některé z těchto nástrojů byly konstruovány tak, aby byly využitelné nejen pro potřeby hodnocení prováděného Českou školní inspekcí, ale zároveň i v rámci autoevaluačních aktivit přímo jednotlivými školami či školskými zařízeními. V rámci metodické podpory tak některé z těchto nástrojů dává Česká školní inspekce k dispozici.
 

Kritéria kvalitní školy

I když sama kritéria kvalitní školy schválená ministryní školství, mládeže a tělovýchovy jsou veřejně dostupným materiálem, školy je dostávají k dispozici včetně stručné metodické instrukce k jejich využití ve vlastní evaluaci. Kritéria seskupená do šesti základních oblastí pokrývají všechny klíčové kroky školního vzdělávaní, popisy kritérií pak jasně ilustrují, co dané kritérium sleduje a jak by naplnění daného kritéria mělo v optimálním případě vypadat. Ředitelé škol díky tomu mohou posoudit, jakou měrou stav jejich školy odpovídá v oblastech i v jednotlivých kritériích popisovanému žádoucímu stavu, v čem a jak moc se od ideálního stavu odlišují a v čem tedy mají největší prostor ke zlepšení. V popisech kritérií je vždy přímo či nepřímo uvedeno, jak by řízení školy či výuka měly být koncipovány a jaké jejich atributy by měly být patrné nebo alespoň doložitelné – díky tomu školy získávají také celou řadu konkrétních využitelných námětů na zkvalitnění jejich činnosti, případně na doplnění jejich vlastních evaluačních kritérií o prvky shodné s externím, inspekčním kriteriálním rámcem. 
 

Hospitační záznamy

Hodnocení výuky prostřednictvím hospitací je zcela klíčovou činností České školní inspekce. Opírá se o ni inspekční hodnocení průběhu vzdělávání, do výuky se promítají podmínky vzdělávání a výuka je prostředkem k dosahování výsledků vzdělávání. Proto z celého spektra inspekčních formulářů jsou především hospitační záznamy každoročně předmětem posuzování a úprav opřených zejména o poznatky z virtuálních hospitací a o zkušenosti inspekčních pracovníků přímo z ostrého použití v běžné inspekční činnosti. Kvalitu hospitačních formulářů mimo jiné dokládá i zájem ředitelů škol o poskytnutí hospitačních formulářů pro jejich vlastní hodnocení výuky v jejich škole. Proto Česká školní inspekce dává ředitelům škol k dispozici hospitační formulář pro předškolní, základní i střední vzdělávání. Z obsahu hospitačního formuláře je patrné, které aspekty výuky jsou z hlediska hodnocení její kvality vnímány jako prioritní, jaká kritéria jsou z hlediska posuzování kvality výuky relevantní a v čem lze spatřovat kvalitu vzdělávání na úrovni jednotlivé vyučovací hodiny. Ředitelé škol mohou hospitační záznam využít jako celek, mohou z něj ale také vybrat pouze některé položky, pokud je jejich hospitační činnost zaměřena je na některý aspekt výuky (například pestrost a účelnost vyučovacích forem a/nebo metod).
 

Rozvoj vybraných gramotností

Česká školní inspekce vytvořila ucelené sady nástrojů pro sledování a hodnocení rozvoje šesti klíčových gramotností (matematická, čtenářská, informační, jazyková, přírodovědná, sociální). Tyto nástroje (soubory otázek v inspekčních formulářích, případně popisy cílových stavů a meziúrovní v oblasti rozvoje gramotností) slouží České školní inspekci k externímu hodnocení škol v rámci tematických inspekčních šetření (ve školním roce 2015/2016 čtenářská, matematická a sociální gramotnost, ve školním roce 2016/2017 jazyková, přírodovědná a informační gramotnost). Kromě toho ale část z těchto nástrojů dostávají k dispozici také školy, aby samy, bez ingerence České školní inspekce mohly vyhodnocovat stav podmínek, rozvoje a dosažené úrovně v jednotlivých gramotnostech. Poskytnuté nástroje mají podobu autentických, nebo jen mírně upravených inspekčních formulářů, v nichž škola může posoudit svůj stav jako by pohledem České školní inspekce. Vzhledem k tomu, že ve většině případů je součástí formulářových položek také popis možných zaznamenávaných úrovní, případně sama formulářová položka definuje žádoucí nebo očekávaný stav, umožňují nástroje podrobně a srozumitelně popsat cílový stav, k němuž by školy měly směřovat.
 

Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Základním smyslem tohoto metodického dokumentu je pomoci ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.
 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce