Inspekční činnost


22.02.2018

 

Základní vymezení činností, obsahu a forem práce České školní inspekce


Česká školní inspekce je národní autoritou pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity počátečního vzdělávání a samostatným správním úřadem České republiky s celostátní působností zřízeným ze zákona. Organizačně je Česká školní inspekce členěna na ústředí se sídlem v Praze a 14 krajských inspektorátů. V čele úřadu stojí ústřední školní inspektor. Působnost České školní inspekce spočívá v zajištění hodnocení vzdělávací soustavy České republiky, a to v oblasti vzdělávání, výchovy a školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku, bez ohledu na jejich zřizovatele.

V rámci inspekční činnosti Česká školní inspekce 

a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,

b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,

c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,

d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,

e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných školám a školským zařízením. 


Dále Česká školní inspekce kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených školským zákonem pro účely individuálního vzdělávání a vzdělávání v zahraničních školách.

Inspekční činnost se provádí také na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do uvedeného výčtu působnosti České školní inspekce.

Česká školní inspekce dále provádí inspekční činnost pro účely přiznání dotací podle zvláštního právního předpisu.

Česká školní inspekce zajišťuje i sběr údajů o tzv. školních úrazech (shromažďování údajů ze záznamů o úrazech zasílaných v podobě elektronických formulářů) a vykonává také další činnosti na základě školského zákona a prováděcích právních předpisů.

Inspekční činnost je vykonávána ve školách a školských zařízeních zejména prezenčně a v případě potřeby také prostřednictvím inspekčního elektronického zjišťování. Povinností kontrolovaných osob je poskytnout České školní inspekci v obou případech plnou součinnost.
 
Podrobnější informace ve formátu elektronické publikace: 

 
Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce