Podmínky užití otevřených dat České školní inspekce

Data České školní inspekce (dále jen „ČŠI“), která jsou zveřejněná na webových stránkách ČŠI v katalogu otevřených dat:
 • nejsou způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu vlastním duševním výtvorem autora ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), případně jsou úředním dílem ve smyslu § 3 písm. a) Autorského zákona,
 • nenaplňují znaky pro vznik práva pořizovatele databáze dle § 88 a následujících Autorského zákona,
 • v sobě neobsahují autorským právem chráněná díla dle § 2 odst. 1 Autorského zákona.

Data zveřejněná v tomto katalogu dat České školní inspekce (ČŠI) smí uživatel:
 • šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,
 • využívat a citovat,
 • využívat komerčně,
a to při dodržení následujících podmínek:
 • jako zdroj dat musí být uvedena ČŠI (nikoli však takovým způsobem, aby vznikl dojem, že ČŠI podporuje uživatele dat nebo způsob, jakým jsou otevřená data ČŠI využita),
 • v případě dalšího šíření otevřených dat ČŠI je uživatel povinen, kde je to možné, uvést znění těchto podmínek užití, nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku,
 • otevřená data ČŠI mohou být použita pouze takovým způsobem, který nijak nemění nebo neupravuje jejich význam/smysl.

Uživatel dále bere na vědomí, že:
 • otevřená data ČŠI jsou zveřejňována v souladu s právními předpisy, kterými se ČŠI řídí při výkonu své činnosti, zejména pak se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • otevřená data ČŠI mohou obsahovat údaje poskytnuté ČŠI třetím subjektem nebo mohou být vytvořena zpracováním údajů poskytnutých ČŠI třetím subjektem, ČŠI žádným způsobem neodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů, která byla ČŠI třetím subjektem poskytnuta a nemá povinnost správnost, úplnost a pravdivost předávaných údajů posuzovat,
 • ČŠI neodpovídá za případné škody vzniklé dalším užitím a zpracováním otevřených dat ČŠI, jakož i za škody způsobené případnými chybami, které by otevřená data ČŠI mohla obsahovat,
 • ČŠI si vyhrazuje právo z technických nebo organizačních důvodů dočasně omezit přístup k zveřejňovaným otevřeným datům ČŠI, a to i bez předchozího upozornění.