Kdo rozhoduje o přijetí dítěte do školy a jak máme jako rodiče postupovat v případě nepřijetí?


16.04.2010
O přijetí či nepřijetí dítěte ke vzdělávání ve školách rozhoduje ředitel školy ve správním řízení, rozhodnutí je tedy zcela v kompetenci ředitele předmětné školy. Rozhodnutí musí mimo jiné obsahovat zdůvodnění a dále poučení, zda je možné se proti rozhodnutí odvolat. Odvolání proti takovému rozhodnutí je pak možné podat u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, to znamená ředitele školy.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (u středních škol 3 pracovní dny), v případě chybějícího nebo nesprávného poučení o možném odvolání proti rozhodnutí 90 dnů ode dne oznámení.

Odvolání musí zejména obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování písemností. Zároveň je nutné uvést údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

Pokud ředitel školy odvolání plně nevyhoví, předá spis se svým stanoviskem do 30 dnů ode dne doručení odvolání odvolacímu orgánu, tj. krajskému úřadu. Rozhodovací činnost ředitelů škol nepodléhá kontrole České školní inspekce, neboť odvolacím orgánem je právě místně příslušný krajský úřad.

Krajský úřad přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání. Jestliže krajský úřad dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné
  1. napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví
  2. napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání řediteli školy; anebo
  3. napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.
Neshledá-li krajský úřad, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá bez zbytečného odkladu, resp. zpravidla do 30 dnů od zahájení řízení. Lhůta počíná běžet dnem předání spisu krajskému úřadu.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce