Je stanoven počet dětí ve třídách v jednotlivých typech škol?


20.04.2010

Jaký je počet dětí v jednotlivých typech škol, je počet žáků stanoven nějakým právním předpisem a lze tento počet upravit nebo povolit výjimku?

Počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých druzích škol, jejich nejnižší a nejvyšší počet ve třídě, studijní skupině a oddělení, uvádí prováděcí předpisy školského zákona (viz níže).

Podle ustanovení § 23 odst. 4 školského zákona může zřizovatel školy povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného tímto zákonem a  prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Dle ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona může zřizovatel školy povolit výjimku i z nejvyššího počtu dětí, žáků a  studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Předškolní vzdělávání – vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (počet žáků upraven v § 2)

§ 2
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy


 (1) Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.
 (2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
 (3) Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.


Základní vzdělávání – vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (počet žáků upraven v § 4 a 5)

§ 4
Počty žáků ve školách a třídách


 (1) Školy, s výjimkou škol uvedených v odstavcích 2 až 5, mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.
 (2) Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě.
 (3) Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu.
 (4) Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 třídu.
 (5) Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 třídu.
 (6) Ustanovení odstavců 2 a 3 lze využít také pro stanovení nejnižšího počtu žáků v průměru na 1 třídu ve školách s jazykem národnostní menšiny, jestliže je to pro školu s jazykem národnostní menšiny výhodnější.
 (7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

§ 5

 (1) Škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný předmět, pokud se k němu přihlásí alespoň 7 žáků ve školním roce.
 (2) Na prvním stupni školy lze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku prvního stupně. Na druhém stupni školy nelze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku druhého stupně. Do jedné třídy nelze zařadit žáky prvního a druhého stupně.
 (3) V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy.
 (4) Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 (5) Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.


Speciální vzdělávání – vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (počet žáků stanoven v § 10)

§ 10
Počty žáků


 (1) Třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením a třída ve škole při zdravotnickém zařízení má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky s těžkým zdravotním postižením má nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.
 (2) K doplnění počtu žáků ve třídě, oddělení a studijní skupině stanoveného v odstavci 1 mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle odstavce 1.
 (3) Ředitel školy může dělit třídy, oddělení a studijní skupiny na skupiny v souladu se školním vzdělávacím programem, pedagogickými, hygienickými, ekonomickými a prostorovými podmínkami, požadavky na bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví a charakterem předmětu.
 (4) Ve třídě běžné základní nebo střední školy, v oddělení běžné konzervatoře a ve studijní skupině běžné vyšší odborné školy lze s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením.
 (5) Při odborném výcviku ve střední škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením se skupiny naplňují do počtu stanoveného zvláštním právním předpisem, v ostatních případech se skupina při praktickém vyučování naplňuje do počtu 6 žáků.
 (6) Speciální škola a škola při zdravotnickém zařízení má nejméně 10 žáků.


Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů (počet žáků upraven v § 2, počet žáků při odborném výcviku v § 13 odst. 6, počet žáků v konzervatoři v § 18 odst. 1)

§ 2
Počty žáků ve střední škole, ve třídě a pravidla pro dělení a spojování tříd při vyučování


 (1) Nejnižší počet žáků ve škole s plným počtem ročníků je 60.
 (2) Ve školách s oborem vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, může být nejnižší počet žáků ve škole 30. Na tyto školy se nevztahuje ustanovení odstavce 3.
 (3) Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17.
 (4) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
 (5) Ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Při stanovení počtu a velikosti skupin je ředitel školy povinen zohlednit:

a) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků,
b) didaktickou a metodickou náročnost předmětu,
c) specifika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
d) charakter osvojovaných vědomostí a dovedností,
e) požadavky na prostorové a materiální zabezpečení výuky stanovené rámcovým vzdělávacím programem,
f) efektivitu vzdělávacího procesu z hlediska stanovených cílů vzdělávání i z hlediska ekonomického.

 (6) Nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání). Výuka se organizuje tak, aby vznikl co nejmenší počet skupin při dodržení zásad stanovených v odstavci 5, přičemž je možné využívat i spojování výuky pro žáky více tříd, případně ročníků.
 (7) Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách tvořených pro příslušný cizí jazyk. Průměrný nejnižší počet žáků ve skupině v jednom ročníku je 9 a nejvyšší počet žáků ve skupině je 23. Skupina může být tvořena žáky z více tříd téhož ročníku

§ 13

 (6) Odborný výcvik uskutečňovaný ve škole nebo ve školském zařízení provádí učitel odborného výcviku. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob se provádí za vedení a dozoru instruktorů. Instruktor vede současně nejvýše 6 žáků.

§ 18

(1) Nejnižší počet žáků konzervatoře je 80. Velikost oddělení závisí na jeho odborném zaměření a na počtu žáků studujících v oborech vzdělání hudba, zpěv, tanec nebo hudebně dramatické umění. Nejnižší počet žáků v oddělení je 5. Nejvyšší počet žáků v oddělení je 500.


Vyšší odborné vzdělávání – vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (počet žáků upraven v § 4)

§ 4
Nejnižší a nejvyšší počet studentů ve studijní skupině a dělení a spojování studijních skupin

 (1) Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10, nejvyšší počet studentů ve studijní skupině je 40. Studijní skupiny v případech oborů vzdělání 82 - Umění a užité umění mohou mít nejnižší počet studentů ve studijní skupině 6.
 (2) V souladu s akreditovaným vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů nebo v jiných odůvodněných případech dělit studijní skupiny na podskupiny, případně spojovat studijní skupiny a podskupiny.
 (3) Při dělení studijních skupin a spojování studijních skupin a podskupin je ředitel školy povinen zohlednit:

a) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví studentů,
b) didaktickou a metodickou náročnost předmětu,
c) specifika studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných studentů,
d) charakter osvojovaných vědomostí a dovedností,
e) požadavky na prostorové zabezpečení výuky,
f) požadavky na materiální zabezpečení výuky,
g) efektivitu vzdělávacího procesu z hlediska stanovených cílů vzdělávání i z hlediska ekonomického.Jazykové školy – vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách (počet žáků upraven v § 1)

§ 1
Organizace vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky


 (1) Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky (dále jen "jazyková škola") lze členit na oddělení jednotlivých jazyků nebo oddělení příbuzných jazyků.
 (2) Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Kurz lze členit na skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 18.


Závěrem ještě dodáváme, že uvedené údaje se vztahují pouze na školy zapsané do školského rejstříku.

Počty dětí ve třídách ( 123 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce