Podrobné informace


05.12.2017

Stížnosti na školy nebo školská zařízení zapsané ve školském rejstříku přijímají všechna pracoviště České školní inspekce. Stížnost lze podat poštou, technickými prostředky sloužícími k přenosu dat i ústně. O ústních stížnostech se sepíše zápis a po jeho přečtení se předloží stěžovateli k podpisu. Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají.

Podle ustanovení § 174 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Česká školní inspekce prošetří stížnosti na školy nebo školská zařízení, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce dle § 174 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona. Výsledek šetření poté ČŠI předá k dalšímu řízení zřizovateli školy, který je oprávněn přijmout případná opatření k nápravě. Stížnosti, jejichž prošetření a vyřízení nenáleží do působnosti České školní inspekce, postoupí věcně příslušnému orgánu a vyrozumí o tom stěžovatele. Není-li ze stížnosti zřejmé, který orgán je příslušný k řešení stížnosti, Česká školní inspekce o tomto pouze vyrozumí stěžovatele.

Pracoviště České školní inspekce přijímají také podněty, na jejichž základě Česká školní inspekce, provádí inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona. Výstupem je inspekční zpráva nebo protokol, případně obojí.

Pracoviště České školní inspekce jsou povinna přijímat petice. Nepatří-li petice nebo její část svým obsahem do působnosti České školní inspekce, je Česká školní inspekce povinna petici, případně její část, do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu a uvědomit o tom podatele. Povaha podání, byť podatelem označená jako petice, se posuzuje podle obsahu a podle toho, zda splňuje náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990. Sb., o právu petičním.


Kontaktní telefonní čísla:

Telefonní linka pro dotazy: +420 251 023 326Krajské inspektoráty -zde-. 

Podatelna ústředí: +420 251 023 111, e-mail: posta@csicr.cz, ID datové schránky: g7zais9


Metodická informace pro ředitele škol - Prevence a postup při šetření stížností je k dispozici -zde-.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce