Šikana


02.03.2010

 

Jak postupovat v případě podezření na šikanu ve třídě nebo ve škole?

Šikana mezi žáky, vyskytující se při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech nebo při poskytování školských služeb (např. v jídelně, ve školní družině apod.), je mimořádně závažným problémem, k jehož odstraňování jsou vytvořeny potřebné zákonné předpoklady. Povinnost škol i školských zařízení se vztahuje nejen na řešení projevů šikany, ale i na jejich odhalování a zejména přijímání včasných preventivních opatření. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Z tohoto hlediska je významným dokumentem každé školy školní řád, ve školském zařízení vnitřní řád, který podle § 30 školského zákona upravuje konkrétní podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Ustanovením § 168 školského zákona je současně vytvořen prostor pro působnost školské rady, kterou zřizuje zřizovatel školy nebo školského zařízení, a k jejímž členům náleží také zástupci rodičovské veřejnosti. Školská rada má mimo jiné pravomoc schvalovat školní řád nebo vnitřní řád, a je tedy závažným činitelem veřejné kontroly působnosti školy nebo školského zařízení v oblasti řešení a předcházení problémových projevů.

Školní řád nebo vnitřní řád vydává ředitel školy nebo školského zařízení, který je v souladu s § 164 odst. 1 písm. b) školského zákona také odpovědný za to, že škola poskytuje vzdělání a výchovu v souladu se školským zákonem.

Proto v případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně výchovného poradce, je zcela na místě obrátit se na ředitele příslušné školy nebo školského zařízení.

Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitele, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní inspekci. Stížnost podaná písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímá ve všech pracovištích ČŠI.
 

            Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI, samozřejmě je možno podat stížnost i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz.

            V případě, že stěžovatel požádá o utajení své totožnosti, zaručuje ČŠI anonymitu při prošetřování. Je však důležité, aby ve stížnosti byly popsány všechny podstatné okolnosti, včetně identifikace školy.

            ČŠI případnou stížnost prošetří a výsledek šetření předá k dalšímu řízení zřizovateli školy (srov. § 174 odst. 4 školského zákona).

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce