Zpracovávání osobních údajů Českou školní inspekcí


26.11.2015

Česká školní inspekce zpracovává na základě zvláštních právních předpisů následující osobní údaje: 

1       Osobní údaje o státních zaměstnancích a zaměstnancích


Účel zpracování: ČŠI v souladu s právními předpisy upravující pracovněprávní a služební oblasti pro potřeby personální práce vede osobní spisy státních zaměstnanců a zaměstnanců. ČŠI dále zpracovává osobní údaje státních zaměstnanců a zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy státnímu zaměstnanci a zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

Kategorie osobních údajů: Osobní spisy státních zaměstnanců a zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu služby či zaměstnání.

Příjemci osobních údajů: Osobní údaje státních zaměstnanců a zaměstnanců vztahující se ke služebnímu a pracovnímu poměru ČSI nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ČŠI předává orgánům finanční či sociální správy, ministerstvu vnitra jako orgánu spravujícímu Informační systém o státní službě (ISoSS) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako správci rozpočtové kapitoly a nařízenému služebnímu úřadu ve věcech služby či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Doba uchování: Osobní údaje v osobních spisech státních zaměstnanců a zaměstnanců ČŠI zpracovává pouze po dobu trvání služebního či pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ČŠI zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.
 

2       Osobní údaje o dalších osobách


Účel zpracování: ČŠI pro potřebu inspekční činnosti a kontrolního, správního nebo jiného řízení zpracovává osobní údaje fyzických osob v případech, pokud jí to ukládá příslušný zvláštní či procesní zákon.

Kategorie osobních údajů: Pro potřeby inspekční činnosti a plnění dalších povinností (zejména evidence dokumentů od podatelů, a to včetně obsažených osobních údajů) ČŠI zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k inspekční činnosti a předmětu řízení.

Příjemci osobních údajů: ČŠI předává tyto osobní údaje jiným subjektům či příslušným úřadům pouze v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon.

Doba uchování: Uvedené osobní údaje ČŠI zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce