Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy - vzdělávání pedagogů


27.09.2017

Česká školní inspekce v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení připravila pro pedagogy základních škol vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy.

Seminář je určen zejména pro učitele prvního stupně základních škol, přihlásit je však možné i pedagogy působící na 2. stupni či zástupce vedení školy. Přihlášeno může být i více účastníků za jednu školu.

Jednodenní semináře (9:00 – 15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se od října do prosince 2017 uskuteční ve většině krajských měst České republiky, a to v několika termínech:


Rámcový program


Pojetí matematiky a přírodovědy v TIMSS 2015
 • Seznámení se základními informacemi o šetření TIMSS, pojetí testovaných oblastí.
 • Seznámení s kontextem vývoje výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních od roku 1995.
 • Informace o dílčích škálách hodnocení, vysvětlení vědomostních úrovní.
Práce s ukázkami testových úloh
 • Metodika tvorby testových úloh TIMSS 2015, jejich zaměření a hodnocení.
 • Ukázky uvolněných testových úloh z TIMSS 2015 a jejich vyhodnocování.
 • Didaktické využití uvolněných úloh.
Práce s uvolněnými úlohami TIMSS 2015 v modulu InspIS SET
 • Účel a určení systému InspIS s akcentem na modul školního testování.
 • Základní komponenty systému.
 • Průvodce zadáním, realizací a vyhodnocením testu ve zjednodušeném režimu školního testování, pokročilé možnosti využití školního testování.
 • Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření.
Další možnosti využití modulu InspIS SET pro vlastní hodnocení školy
 • Představení metod, postupů a nástrojů vyvíjených v rámci projektu Komplexní systém hodnocení k podpoře propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy.
 • Informace o reportech pro školy a jejich využití (kriteriální hodnocení, materiální a prostorové podmínky, porušení předpisů, výsledky testování).
 • Informace k národnímu výběrovému zjišťování výsledků vzdělávání, práce s výsledky, jejich další využití, využití uvolněných testových úloh národního testování.
Reflexe výuky matematiky a přírodovědy v učitelském dotazníku mezinárodního šetření TIMSS 2015 a v národním inspekčním zjišťování
 • Seznámení s vybranými zjištěními žákovského a učitelského dotazníku TIMSS 2015 a provázanost s úspěšností žáků.
 • Prezentace zjištění ze sekundární analýzy k TIMSS 2015 a TIMSS 2011 zaměřené na reflexi výuky přírodovědy a srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd. Doplnění kontextu analýzy o zjištění z národní inspekční činnosti.
 • Ukázky práce učitele (videonahrávky).
 • Seznámení s výstupy k mezinárodním šetřením a s dalšími výstupy České školní inspekce včetně možností jejich využití (synergie externího/mezinárodního a interního/národního pohledu, výroční zpráva, tematické zprávy, národní zprávy, školní zprávy z mezinárodních i národních testování apod.).
 
Pozvánky jsou základním školám v jednotlivých krajích zasílány také adresně prostřednictvím e-mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání vzdělávacího programu v daném regionu.

V případě zájmu o účast pedagogů je třeba, aby ředitel školy nahlásil účastníky za svou školu na e-mailovou adresu registrace@csicr.cz.

Do zprávy je třeba uvést jméno a příjmení účastníka(ů), e-mail účastníka(ů) a termín vybraného semináře. Česká školní inspekce pak bude s informacemi a instrukcemi kontaktovat přímo konkrétní účastníky.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto vzdělávacích akcí lze využít systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce