Tematické zprávy

Tematická zpráva – Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na SŠ

Tematická zpráva – Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na SŠ

15.08.2023
Česká školní inspekce se ve školním roce 2022/2023 věnovala výuce finanční gramotnosti žáků na základních a středních školách. Cílovou skupinou šetření byli žáci prvních ročníků středních škol (kvinta G8, tercie G6). Šetření proběhlo v listopadu 2022 a v rámci inspekční činnosti České školní inspekce se opíralo jednak o informace získané od ředitelů a učitelů výběrového souboru středních škol v rámci elektronického dotazování, jednak o odpovědi žáků 1. ročníku těchto škol na testové položky testu finanční gramotnosti, který byl dále doplněn o ...

Tematická zpráva – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

Tematická zpráva – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

18.05.2023
Česká školní inspekce od začátku školního roku 2022/2023 sleduje podrobněji v navštívených školách vzdělávání a integraci dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. vzdělávání a integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Komplexní inspekční činnost prováděná na obvyklém vzorku škol byla v únoru a březnu 2023 rozšířena o tematickou inspekční činnost zaměřenou na situaci v základních školách, které mají třídy s převahou ukrajinských žáků nebo třídy složené jen z ukrajinských žáků. Tato tematická ...

Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

18.04.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů. Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20.  ...

Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol

Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol

14.03.2023
Česká školní inspekce se systematicky a dlouhodobě věnuje tématům souvisejícím s problematikou rizikového chování žáků v jednotlivých vzdělávacích stupních. Předkládaná tematická zpráva metodologicky i obsahově navazuje na tematické šetření České školní inspekce z roku 2015/2016.

Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

12.12.2022
V průběhu měsíců května a června roku 2022 realizovala Česká školní inspekce rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem zjišťování výsledků bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání žáků, stejně jako o vybraných faktorech kvality vzdělávání, které na výsledky žáků působí. Poslední obdobně koncipované zjišťování bylo ze strany České školní inspekce provedeno v  ...

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

19.10.2022
Česká školní inspekce se ve svých dvou dřívějších tematických šetřeních z let 2020 a 2021 zabývala společnými znaky vzdělávání v úspěšných základních školách, respektive úspěšnými strategiemi základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky. Hlavní zjištění, která byla v těchto tematických šetřeních učiněna, specificky ukázala na význam některých faktorů úspěšnosti sledovaných škol.

Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

17.08.2022
Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 věnovala také problematice podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. V rámci tohoto tematického šetření se Česká školní inspekce zaměřovala zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty s cílem maximalizovat ...

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

23.05.2022
Na naléhavou potřebu věnovat důležitým tématům vzdělávání dětských uprchlíků z Ukrajiny vysokou pozornost reagovala také Česká školní inspekce. S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravila Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity začala od dubna 2022 směřovat právě k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci ...

Tematická zpráva – Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

Tematická zpráva – Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

04.01.2022
Činnosti školských poradenských zařízení představují zásadní a velmi důležitou součást efektivního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Cílem tematického šetření, jehož souhrnná zjištění představuje předkládaná tematická zpráva, bylo získat relevantní informace související v činnostech školských poradenských zařízení s aktuálními aktivitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které oblast školského poradenství ovlivňují nebo do ní zasahují, a poskytnout tak důležité podklady pro směřování další podpory v tomto segmentu.

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

21.12.2021
Uplynulý školní rok 2020/2021 byl v oblasti vzdělávání významně poznamenán dlouhodobou distanční výukou. Česká školní inspekce po celou dobu průběh realizace distančního vzdělávání sledovala a poskytovala souhrnná zjištění, náměty a doporučení jak pro školy a jejich zřizovatele, tak pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.