Aktuality

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

12.10.2015
Česká školní inspekce jako státní úřad pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity ve vzdělávání pracuje s různými metodami a nástroji, díky kterým může poskytovat objektivní zpětnou vazbu jak školám, tak státu. Při vývoji no­vých podpůrných systémů v rámci projektu Národní systém inspekčního hod­nocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) pamatovala Česká školní inspekce také na rodiče, pro něž připravila informační web sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je pak zdarma k ...

Informace k pilotnímu ověřování přijímacího řízení

Informace k pilotnímu ověřování přijímacího řízení

09.10.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - Informace k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. 

Tematická zpráva - Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva - Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

06.10.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výsledkem inspekčního elektronického zjišťování k problematice domovů mládeže. Inspekční zjišťování bylo zaměřeno na počty ubytovaných, na formy podpory poskytované domovy mládeže směrem ke zlepšování výsledků vzdělávání žáků a studentů, na zájmovou činnost, nabízené kroužky, kariérové poradenství  nebo podporu v oblastech prevence rizikového chování žáků a studentů.

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji

29.09.2015
Odborníci na vzdělávání z Holandska, Rakouska, Španělska, Slovenska nebo Německa se v rámci mezinárodní konference nazvané Nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání seznámili s inovačními aktivitami České školní inspekce, které byly realizovány v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Účastníkům konference byly představeny nové inspekční postupy pro hodnocení škol a školských zařízení dle modelu tzv. kvalitní školy, nástroje pro sledování a hodnocení míry podpory a dosažené úrovně ...

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

10.09.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Členové školského výboru poslanecké sněmovny jednali na České školní inspekci

Členové školského výboru poslanecké sněmovny jednali na České školní inspekci

03.09.2015
Místopředsedkyně sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ivana Dobešová, předseda Podvýboru pro předškolní a základní školství Petr Kořenek, místopředsedkyně Podvýboru pro střední a vyšší odborné školství Marta Semelová a poslankyně Nina Nováková navštívili v rámci svého výjezdního zasedání ústředí České školní inspekce.

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

25.08.2015
Cílem analytické publikace je navázat na národní zprávu z šetření a prezentovat sekundární analýzy zaměřené na silné a slabé stránky českých žáků zejména s ohledem na dílčí témata (aspekty) počítačové a informační gramotnosti sledované v rámci šetření. Po představení testovaných témat a dovednostních úrovní a popisu podoby testových úkolů obsahuje tato publikace i podrobný pohled na jednotlivé testované oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně informací o tom, jak si čeští žáci vedli při řešení testových úkolů z jednotlivých témat a dovednostních úrovní. ...

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

14.07.2015
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 27. poradě vedení MŠMT Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání za školní rok 2015/2016

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání za školní rok 2015/2016

14.07.2015
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 27. poradě vedení MŠMT Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce postupovat. 

Česká školní inspekce je služebním úřadem, představení dnes složili slib

Česká školní inspekce je služebním úřadem, představení dnes složili slib

14.07.2015
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o státní službě se Česká školní inspekce stala od 6. 11. 2014 služebním úřadem. V rámci tohoto procesu a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o státní službě, z nichž některá nabyla účinnosti k 1. 1. 2015 a další k 1. 7. 2015, dnes představení zařazení na ústředí České školní inspekce složili do rukou ústředního školního inspektora a vedoucího služebního úřadu Tomáše Zatloukala služební slib v následujícím znění: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a ...