Aktuality

Národní zpráva PISA 2022

Národní zpráva PISA 2022

05.12.2023
Národní zpráva PISA 2022 obsahuje přehled nejdůležitějších zjištění o úrovni matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v České republice v kontextu všech zapojených zemí a regionů  (37 zemí OECD a 44 partnerských zemí). Kompetenční pojetí testů PISA se soustředí především na schopnost praktického využití znalostí, které si žáci osvojili ve škole, v autentických situacích, s nimiž se mohou setkat v běžném životě.  Tímto se šetření PISA odlišuje od jiných velkých mezinárodních šetření, která ve ...

Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka

Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka

22.11.2023
Tematická zpráva Výuka dalšího cizího jazyka – Průběh výuky a výsledky žáků v základním vzdělávání přináší zjištění o dosažené úrovni vybraných znalostí a dovedností žáků v dalším cizím jazyce, podobě vyučovacích hodin, včetně postojů učitelů a žáků k výuce dalšího cizího jazyka. Výuka dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu v základním vzdělávání je dlouhodobě předmětem diskusí na různých úrovních, kdy zaznívají argumenty pro i proti ní. Diskuse se však ne vždy opírá o dostatečně podrobné informace o rozsahu, průběhu a ...

Tematická zpráva – Výsledky vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol

Tematická zpráva – Výsledky vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol

09.11.2023
Česká školní inspekce realizovala na jaře školního roku 2022/2023 zjišťování dosažených výsledků vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tato tematická zpráva představuje základní poznatky ze zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v šesti vzdělávacích oblastech na úrovni 9. ročníku základních škol – dějepis, fyzika, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví a zeměpis. Zjišťování výsledků bylo realizováno testovou formou v prostředí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Vedle základní verze ...

Tematická zpráva – Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách

Tematická zpráva – Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách

05.10.2023
Česká školní inspekce si je vědoma důležitosti tématu výuky moderních dějin České republiky, resp. soudobých dějin a proto se mu věnuje v tematické zprávě Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách. Záměrem této tematické zprávy je poskytnout detailní informace o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání v oblasti moderních dějin v základních a středních školách. Podkladem je tematické šetření, které probíhalo ve školních letech 2021/2022 a 2022/2023 na vzorku základních a středních škol. Cílem tematického ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

18.09.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání naleznete např.: Aktivní škola jako inspirativní metodika pro zvýšení podpory pohybových aktivit na školáchSoučasná úroveň zdatnosti žáků a vliv školního prostředíFinanční gramotnostNěkteré zkušenosti s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem Mezinárodní šetření PIRLS 2021

Tematická zpráva – Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na SŠ

Tematická zpráva – Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na SŠ

15.08.2023
Česká školní inspekce se ve školním roce 2022/2023 věnovala výuce finanční gramotnosti žáků na základních a středních školách. Cílovou skupinou šetření byli žáci prvních ročníků středních škol (kvinta G8, tercie G6). Šetření proběhlo v listopadu 2022 a v rámci inspekční činnosti České školní inspekce se opíralo jednak o informace získané od ředitelů a učitelů výběrového souboru středních škol v rámci elektronického dotazování, jednak o odpovědi žáků 1. ročníku těchto škol na testové položky testu finanční gramotnosti, který byl dále doplněn o ...

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

11.08.2023
Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.  Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelům a vedení škol, tak členům ...

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024

29.06.2023
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 26. poradě vedení MŠMT dne 27. 6. 2023 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

29.06.2023
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 26. poradě vedení MŠMT dne 27. 6. 2023 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2023/2024 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

30.05.2023
Výsledkové reporty poskytují detailní a přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání ve škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. Report z testování žáků 5. a 9. tříd prezentuje výsledky školy jednak formou dosažené průměrné úspěšnosti žáků, jednak vyčíslením relativní velikosti skupin žáků, kteří dosáhli v jednotlivých předmětech různé úrovně výsledků; v obou případech porovnává výsledek školy se všemi školami ČR a výsledek porovnání ...