Publikace a ostatní výstupy

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

25.02.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu z mezinárodního šetření PISA 2012: Finanční gramotnost patnáctiletých žáků.

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření TALIS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření TALIS 2013

15.01.2015
Cílem analytické publikace je navázat na informace a zjištění, které jsou uvedeny v národní zprávě šetření TALIS 2013. Zaměřuje se především na detailní analýzu situace v České republice, která je dle potřeby vztahována k mezinárodnímu průměru, případně k vybraným zemím. Postupně se zabývá zjištěními o subjektivních pocitech učitelů, atmosférou ve škole a dále i informacemi o obecnějších jevech i podmínkách, které mají učitelé pro svou práci. V závěru publikace jsou shrnuta klíčová doporučení.  

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření informační a počítačové gramotnosti ICILS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření informační a počítačové gramotnosti ICILS 2013

20.11.2014
Ve čtvrtek 20. 11. 2014 v 10 hod. byly na mezinárodní úrovni zveřejněny výsledky mezinárodního šetření ICILS 2013 zaměřeného na testování informační a počítačové gramotnosti. Do šetření byli zapojeni žáci 8. ročníků základních škol (v ČR také žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) z 19 zemí světa. Kromě žáků z České republiky šlo například o žáky z Austrálie, Dánska, Hongkongu, Chile, Chorvatska, Kanady, Litvy, Německa, Polska, Slovenska, Ruska, Thajska nebo Turecka. V České republice se šetření účastnilo celkem 3200 žáků a 2150 učitelů ze 170 škol ...

Česká školní inspekce vydává národní zprávu šetření PISA 2012

Česká školní inspekce vydává národní zprávu šetření PISA 2012

08.10.2014
Hlavní výsledky šetření PISA 2012 v oblasti řešení problémů byly zveřejněny již v dubnu tohoto roku. V publikaci však lze nalézt podrobnější údaje z šetření týkající se České republiky umožňující se dále zamýšlet nad tím, jak náš školský systém rozvíjí u žáků schopnost řešit problémy. Kromě souhrnných výsledků zúčastněných zemí a jejich porovnání je v publikaci uveden i údaj o vazbě schopnosti řešit problémy na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost (výsledky šetření PISA 2012 z těchto oblastí zveřejnila ČŠI v prosinci loňského roku) a podrobné výsledky českých žáků. ...

Národní zpráva TALIS 2013

Národní zpráva TALIS 2013

25.06.2014
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření o vyučování a učení - TALIS 2013. Toto šetření je jedním z klíčových projektů OECD, kterého se účastní celkem 34 zemí. V příloze naleznete národní zprávu, která představuje výsledky týkající se českého vzdělávacího prostředí v kontextu mezinárodní situace.  Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Česká školní inspekce vydala metodickou publikaci s úlohami pro rozvoj dovedností

Česká školní inspekce vydala metodickou publikaci s úlohami pro rozvoj dovedností

27.03.2014
Česká školní inspekce vydává v rámci projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, metodickou publikaci pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. Publikace s úlohami na rozvoj dovedností vznikla na základě výkonů českých žáků ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Jedná se o výběr úloh, které se zaměřují zejména na ty dovednosti, které českým žákům dělaly a dělají problémy (jedná se např. o otázky spojené s posuzováním obsahu a formy čteného textu či znalost postupů vědeckého ...

Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

03.03.2014
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje závěrečnou zprávu aktivity Posouzení evaluace a monitoringu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná zpráva shrnuje činnosti realizované v rámci aktivity a nabízí přehled hlavních zjištění pro oblast monitoringu a evaluace v České republice.

Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

03.03.2014
Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou souhrnnou publikace aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jejím cílem je umožnit ucelený objektivní pohled na dopady současné vzdělávací politiky a její možné změny z hlediska naplňování principu rovnosti, to znamená spravedlivosti a inkluze ve vzdělávání.

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

26.01.2014
V příloze naleznete sbírku námětů přímo využitelných při výuce především ve vyšších ročnících 1. stupně základní školy. Tyto náměty vyplynuly z analýz nedostatků, které se projevily v řešeních českých žáků v šetřeních PIRLS 2011 a TIMSS 2011.   Tato publikace byla vydána Českou školní inspekcí jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti

26.01.2014
V první části publikace jsou rozebrány výsledky českých žáků v testu čtenářské gramotnosti PISA 2009 s ohledem na to, jak byli naši žáci úspěšní z hlediska sledovaných kompetencí, obsahových oblastí, kontextu a typu otázek. Druhou, rozsáhlejší část publikace tvoří nově vytvořené úlohy podobné těm, jež se užívají v šetření PISA. Nabízíme je především učitelům vyšších ročníků základní školy, víceletých gymnázíí a všech typů středních škol, kteří chtějí zjistit a rozvíjet čtenářské dovednosti svých žáků. Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je ...