Publikace a ostatní výstupy

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření informační a počítačové gramotnosti ICILS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření informační a počítačové gramotnosti ICILS 2013

20.11.2014
Ve čtvrtek 20. 11. 2014 v 10 hod. byly na mezinárodní úrovni zveřejněny výsledky mezinárodního šetření ICILS 2013 zaměřeného na testování informační a počítačové gramotnosti. Do šetření byli zapojeni žáci 8. ročníků základních škol (v ČR také žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) z 19 zemí světa. Kromě žáků z České republiky šlo například o žáky z Austrálie, Dánska, Hongkongu, Chile, Chorvatska, Kanady, Litvy, Německa, Polska, Slovenska, Ruska, Thajska nebo Turecka. V České republice se šetření účastnilo celkem 3200 žáků a 2150 učitelů ze 170 škol ...

Česká školní inspekce vydává národní zprávu šetření PISA 2012

Česká školní inspekce vydává národní zprávu šetření PISA 2012

08.10.2014
Hlavní výsledky šetření PISA 2012 v oblasti řešení problémů byly zveřejněny již v dubnu tohoto roku. V publikaci však lze nalézt podrobnější údaje z šetření týkající se České republiky umožňující se dále zamýšlet nad tím, jak náš školský systém rozvíjí u žáků schopnost řešit problémy. Kromě souhrnných výsledků zúčastněných zemí a jejich porovnání je v publikaci uveden i údaj o vazbě schopnosti řešit problémy na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost (výsledky šetření PISA 2012 z těchto oblastí zveřejnila ČŠI v prosinci loňského roku) a podrobné výsledky českých žáků. ...

Národní zpráva TALIS 2013

Národní zpráva TALIS 2013

25.06.2014
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření o vyučování a učení - TALIS 2013. Toto šetření je jedním z klíčových projektů OECD, kterého se účastní celkem 34 zemí. V příloze naleznete národní zprávu, která představuje výsledky týkající se českého vzdělávacího prostředí v kontextu mezinárodní situace.  Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Česká školní inspekce vydala metodickou publikaci s úlohami pro rozvoj dovedností

Česká školní inspekce vydala metodickou publikaci s úlohami pro rozvoj dovedností

27.03.2014
Česká školní inspekce vydává v rámci projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, metodickou publikaci pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. Publikace s úlohami na rozvoj dovedností vznikla na základě výkonů českých žáků ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Jedná se o výběr úloh, které se zaměřují zejména na ty dovednosti, které českým žákům dělaly a dělají problémy (jedná se např. o otázky spojené s posuzováním obsahu a formy čteného textu či znalost postupů vědeckého ...

Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

03.03.2014
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje závěrečnou zprávu aktivity Posouzení evaluace a monitoringu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná zpráva shrnuje činnosti realizované v rámci aktivity a nabízí přehled hlavních zjištění pro oblast monitoringu a evaluace v České republice.

Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

03.03.2014
Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou souhrnnou publikace aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jejím cílem je umožnit ucelený objektivní pohled na dopady současné vzdělávací politiky a její možné změny z hlediska naplňování principu rovnosti, to znamená spravedlivosti a inkluze ve vzdělávání.

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

26.01.2014
V příloze naleznete sbírku námětů přímo využitelných při výuce především ve vyšších ročnících 1. stupně základní školy. Tyto náměty vyplynuly z analýz nedostatků, které se projevily v řešeních českých žáků v šetřeních PIRLS 2011 a TIMSS 2011.   Tato publikace byla vydána Českou školní inspekcí jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti

26.01.2014
V první části publikace jsou rozebrány výsledky českých žáků v testu čtenářské gramotnosti PISA 2009 s ohledem na to, jak byli naši žáci úspěšní z hlediska sledovaných kompetencí, obsahových oblastí, kontextu a typu otázek. Druhou, rozsáhlejší část publikace tvoří nově vytvořené úlohy podobné těm, jež se užívají v šetření PISA. Nabízíme je především učitelům vyšších ročníků základní školy, víceletých gymnázíí a všech typů středních škol, kteří chtějí zjistit a rozvíjet čtenářské dovednosti svých žáků. Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je ...

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti

26.01.2014
Tato publikace byla vydána Českou školní inspekcí jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti

Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti

26.01.2014
Tato publikace byla vydána Českou školní inspekcí jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...