Publikace a ostatní výstupy

České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

23.05.2022
Česká školní inspekce jako instituce zaměřená na hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v České republice dlouhodobě svými aktivitami usiluje o podporu řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na evidence-based principech. Právě tematické zprávy a obdobné analytické dokumenty, které Česká školní inspekce na základě svých zjištění a závěrů z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit připravuje a k dalšímu využití zpřístupňuje, představují důležitý příspěvek pro řízení vzdělávacích politik na základě relevantních dat ...

Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

12.04.2022
Česká republika se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních šetření výsledků žáků. Jedním z těchto šetření je šetření TIMSS (International Trends in Mathematics and Science Study) sledující výsledky a trendy ve vzdělávání v oblasti matematiky a přírodních věd na základních školách. Díky pravidelnosti šetření, do kterého je Česká republika zapojena již od roku 1995, je možné pozorovat komplexní vývoj vzdělávání, který je navíc díky mezinárodnímu charakteru šetření možné porovnávat mezi participujícími zeměmi. V roce 2019 byl realizován již sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého ...

Metodika k monitorování a vyhodnocování spravedlivosti vzdělávacího systému ČR

Metodika k monitorování a vyhodnocování spravedlivosti vzdělávacího systému ČR

07.03.2022
V rámci procesu sledování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání má své významné místo také rovina spravedlivosti vzdělávání a vzdělávacího systému České republiky. Touto problematikou se Česká školní inspekce intenzivně zabývala také v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, v jehož rámci vznikl také metodický dokument naznačující cesty, metody, postupy a nástroje pro sledování a hodnocení spravedlivosti vzdělávacího systému ze strany České školní inspekce.

Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy

Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy

07.03.2022
Česká školní inspekce se v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení intenzivně věnuje také problematice sledování, hodnocení a podpory spravedlivosti ve vzdělávání. Jedním z podstatných výstupů těchto aktivit je ucelený systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy, který obsahuje 11 indikátorů organizovaných do čtyř dimenzí. Ty lze definovat jako širší okruhy podmíneklokalit s vazbou na jevy a procesy ovlivňující průběh a výsledky vzdělávacího procesu a zahrnují vzdělanostní a ekonomickou ...

Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

08.02.2022
Problematice hodnocení podporyrozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro externí hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií a kromě návrhu konkrétních nástrojů pro hodnocení nabídnout i metodická doporučení pro hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v průběhu hodnoticích aktivit České školní inspekce.

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

27.01.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání.Čtenářské strategie pro 21. století.Přístupy k náročnému chování dětí.Společné znaky úspěšných základních škol.Reporty pro ředitele škol a školských zařízení.On-line vzdělávání pro učitele k rozvoji dovedností žáků.

Metodika sběru a analýzy dat z výsledků šetření ČŠI a sada typizovaných analytických nástrojů

Metodika sběru a analýzy dat z výsledků šetření ČŠI a sada typizovaných analytických nástrojů

20.12.2021
Česká školní inspekce průběžně pracuje také na zvyšování kvality, relevance a přesnosti svých metod, postupů a nástrojů, a to ve věcné rovině zejména s podporou realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.

Reporty pro ředitele škol a školských zařízení

Reporty pro ředitele škol a školských zařízení

08.12.2021
Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol a školských zařízení (dále i „škola“), kterou poskytuje s cílem přispět ke zvyšování kvality vzdělávání, a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, nabízí mateřským školám, základním školám, středním školám, základním uměleckým školám a střediskům volného času k využití specifické tiskové sestavy – reporty. Ty poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se ...

Sekundární analýza PISA 2018: Čtenářství ve 21. století

Sekundární analýza PISA 2018: Čtenářství ve 21. století

01.12.2021
Mezinárodní šetření výsledků žáků, mezi něž patří také šetření PISA, jsou důležitým zdrojem externí evaluace českého vzdělávacího systému. V roce 2018 se Česká republika do šetření PISA zapojila již posedmé a stejně jako v letech 2000 a 2009 byla i v roce 2018 hlavní sledovanou oblastí šetření čtenářská gramotnost patnáctiletých žáků.

TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy

TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy

12.11.2021
Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z me­zinárodních šetření výsledků vzdělávání. Mezinárodních šetření se žáci z České re­publiky účastní pravidelně, což umožňuje získávat důležité informace o dovednostech žáků a o jejich vývoji v mezinárodním srovnání.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...