Tematické zprávy

Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

12.12.2022
V průběhu měsíců května a června roku 2022 realizovala Česká školní inspekce rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem zjišťování výsledků bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání žáků, stejně jako o vybraných faktorech kvality vzdělávání, které na výsledky žáků působí. Poslední obdobně koncipované zjišťování bylo ze strany České školní inspekce provedeno v  ...

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

19.10.2022
Česká školní inspekce se ve svých dvou dřívějších tematických šetřeních z let 2020 a 2021 zabývala společnými znaky vzdělávání v úspěšných základních školách, respektive úspěšnými strategiemi základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky. Hlavní zjištění, která byla v těchto tematických šetřeních učiněna, specificky ukázala na význam některých faktorů úspěšnosti sledovaných škol.

Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

17.08.2022
Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 věnovala také problematice podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. V rámci tohoto tematického šetření se Česká školní inspekce zaměřovala zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty s cílem maximalizovat ...

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

23.05.2022
Na naléhavou potřebu věnovat důležitým tématům vzdělávání dětských uprchlíků z Ukrajiny vysokou pozornost reagovala také Česká školní inspekce. S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravila Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity začala od dubna 2022 směřovat právě k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci ...

Tematická zpráva – Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

Tematická zpráva – Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

04.01.2022
Činnosti školských poradenských zařízení představují zásadní a velmi důležitou součást efektivního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Cílem tematického šetření, jehož souhrnná zjištění představuje předkládaná tematická zpráva, bylo získat relevantní informace související v činnostech školských poradenských zařízení s aktuálními aktivitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které oblast školského poradenství ovlivňují nebo do ní zasahují, a poskytnout tak důležité podklady pro směřování další podpory v tomto segmentu.

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

21.12.2021
Uplynulý školní rok 2020/2021 byl v oblasti vzdělávání významně poznamenán dlouhodobou distanční výukou. Česká školní inspekce po celou dobu průběh realizace distančního vzdělávání sledovala a poskytovala souhrnná zjištění, náměty a doporučení jak pro školy a jejich zřizovatele, tak pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

07.12.2021
Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy. Co jsou tedy společné znaky, které stojí za úspěchem těchto škol? Jak iniciovat změnu v méně úspěšných školách? Porozumění odpovědím na tyto otázky v sobě skrývá důležitý praktický přínos spojený s možnostmi učení se z příkladů inspirativní praxe úspěšných škol. 

Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

25.08.2021
Období návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání po rozvolnění vládních opatření kekonci školního roku 2020/2021 představovalo mimořádně důležitou etapu, během níž bylo možné alespoň částečně identifikovat konkrétní a viditelné dopady dlouhotrvajícího uzavření škol pro prezenční výuku na jednotlivé žáky.

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

07.06.2021
Mimořádná opatření a jejich dopady v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání významným způsobem ovlivnily také segment základního uměleckého vzdělávání. V jarním období roku 2021 tak Česká školní inspekce provedla mimořádné tematické šetření v téměř všech základních uměleckých školách, jehož cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu k podobě distanční výuky ve školních letech 2019/2020 i 2020/2021. Šetření se zaměřovalo zejména na problematiku účasti žáků ve výuce, na způsoby realizace distanční výuky, na využívání digitálních technologií, na samotné ...

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních a středních školách

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních a středních školách

15.03.2021
V březnu 2021 si Česká republika připomíná rok od nástupu pandemie nemoci covid-19, která kromě jiných oblastí velmi výrazně zasáhla také do oblasti vzdělávání. Česká školní inspekce od jara 2020 průběžně sleduje a hodnotí realizaci distančního vzdělávání z různých hledisek. Nyní Česká školní inspekce zpracovala souhrnná zjištění reflektující aktuální podobu distančního vzdělávání na základních a středních školách v kontextu ročních zkušeností škol s touto formou výuky.