Informace podle čl. 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů


 

Níže zveřejňujeme údaje podle čl. 14 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

a) Správce:
ČR – Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
IČO: 00638994
e-mail: posta@csicr.cz
tel: +420 251 023 127
fax: +420 251 566 789
ID dat. schránky: g7zais9
 
b) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Blanka Moulíková
e-mail: poverenec@csicr.cz
tel: +420 251 023 334
ID dat. schránky: g7zais9

c) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:
Účelem zpracování je zjištění tělesné zdatnosti žáků v rámci hodnocení podpory pohybových dovedností a pohybových aktivit žáků základních a středních škol. Při ochraně osobních údajů vychází Česká školní inspekce z čl. 6 odst. 1 písm. e), písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Cílem shromažďování údajů o jménu a příjmení je získat relevantní data a informace o tělesné zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice a díky možnosti přiřadit výsledky ke konkrétním žákům současně poskytnout školám vhodný nástroj k autonomním autoevaluačním aktivitám v oblasti pohybových dovedností. Samotné vyhodnocení výsledků Českou školní inspekcí probíhá po pseudonymizaci osobních údajů. Obecné statistické údaje včetně relevantních analýz jsou následně využity pro vlastní výstupy a další resortní zpracování.

Veškeré aktivity a činnosti, které Česká školní inspekce realizuje, jsou vykonávány na základě zákonného zmocnění, prostřednictvím § 174 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zmocnění je Česká školní inspekce oprávněna mj. získávat a analyzovat informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, sledovat a hodnotit efektivnost vzdělávací soustavy a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Inspekční činnost i tohoto typu se vykonává na základě plánu hlavních úkolů na příslušný školní rok, který schvaluje minstr školství, mládeže a tělovýchovy.

Důvodem pro zjišťování data narození je fakt, že mezi žáky např. v 7. třídě základní školy, kde se zjišťování provádí, může být rozdíl ve věku mezi žáky například až 2 roky. Pro korektní a metodologicky čistou interpretaci výsledků spojených s relevantní zpětnou vazbou uvedeným aktérům je tohle zásadní informace, kterou nelze získat jiným způsobem.

Důvodem pro zjišťování pohlaví je potom biologická rozdílnost mezi chlapci a dívkami a rozdílné fyzické výkony, které v rámci tělesné výchovy předvádějí. Opět, pro korektní a metodologicky přesnou interpretaci výsledků nelze získat dané informace jiným způsobem.

Zpracování údajů je provedeno v rozsahu nezbytném pro vypovídající šetření. Po zpracování dat školou včetně případného řešení nesrovnalostí prostřednictvím InspIS je zajištěna pseudonymizace dat a vyhodnocení Českou školní inspekcí probíhá nad pseudonymizovanými daty. Veškeré nakládání s osobními údaji je ze strany České školní inspekce zajištěno robustními technicko-organizačními opatřeními (bezpečnostní opatření v rámci fungování systému InspIS, přístup pouze nezbytného počtu osob pro zajištění správy systému, auditní stopa veškerého zpracování).

d) Kategorie dotčených osobních údajů jsou:
- jméno a příjmení,
- datum narození,
- pohlaví,
- zjištěné výsledky,
- identifikační údaje dané školy,
- zaměstnanci školy pověření ředitelem školy rolí v systému InspIS,
- datum testování,
- datum zadání výsledků,
- srovnávací informace pro zpětnou vazbu konkrétním žákům.

e) Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
- žádní nejsou
 
f) Záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně
- správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje uvedeným příjemcům
 
g) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby
- dle skartačního řádu a pravidel spisové služby 10 let
 
h) Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)
- zpracování je založeno na jiném právním důvodu
 
i) Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
- právo se přiznává v zákonném rozsahu

j) Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním
- zpracování je založeno na jiném právním důvodu
 
k) Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
- právo se přiznává v zákonném rozsahu
 
l) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
- nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu tohoto bodu