Úřední deska

Informace dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Elektronická podatelna

a) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat: 

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5.
Adresy pro doručování krajským inspektorátům České školní inspekce jsou uvedeny ve záložce Kontakty.

b) Úřední hodiny podatelny:

pondělí, středa: 7.45–17.00
úterý, čtvrtek: 7.45–16.15
pátek: 7.45–14.45

c) Elektronická adresa podatelny: posta@csicr.cz

Elektronické adresy podatelen inspektorátů:

Pražský inspektorát ČŠI – csi.a@csicr.cz
Středočeský inspektorát ČŠI – csi.s@csicr.cz
Plzeňský inspektorát ČŠI – csi.p@csicr.cz
Karlovarský inspektorát ČŠI – csi.k@csicr.cz
Ústecký inspektorát ČŠI – csi.u@csicr.cz
Jihočeský inspektorát ČŠI – csi.c@csicr.cz
Liberecký inspektorát ČŠI – csi.l@csicr.cz
Královéhradecký inspektorát ČŠI – csi.h@csicr.cz
Pardubický inspektorát ČŠI – csi.e@csicr.cz
Inspektorát ČŠI v Kraji Vysočina – csi.j@csicr.cz
Jihomoravský inspektorát ČŠI – csi.b@csicr.cz
Olomoucký inspektorát ČŠI – csi.m@csicr.cz
Moravskoslezský inspektorát ČŠI – csi.t@csicr.cz
Zlínský inspektorát ČŠI – csi.z@csicr.cz

d) ID datové schránky České školní inspekce: g7zais9 (další datovou schránku Česká školní inspekce nemá).

e) Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých Česká školní inspekce přijímá dokumenty v digitální podobě:
 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. xml (Extensible Markup Language Document)
 4. fo/zfo (602XML Filler Document)
 5. html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 6. txt (prostý text)
 7. rtf (Rich Text Format)
 8. doc, docx (MS Word Document)
 9. xls, xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 10. ppt, pptx (MS PowerPoint Presentation)
 11. jpg/jpeg/jfif (Joint photographic ExpertsGroup File Interchange Format)
 12. png (Portable Network Graphics)
 13. tiff (Tagged Image File Format)
 14. gif (Graphics Interchange Format)
 15. mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 16. wav (Waveform Audio Format)
 17. mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer)
Maximální velikost jedné datové zprávy zasílané prostřednictvím IS DS je 20 MB, prostřednictvím e-mailové zprávy na elektronickou adresu je 20 MB.

f) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:
 1. CD se souborovým systémem ISO9660
 2. DVD se souborovým systémem ISO9660
 3. DVD se souborovým systémem UDF
 4. Přenosný USB Flashdisk se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS
 5. Přenosný externí pevný disk se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS
Přenosný technický nosič dat se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání.

g) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Českou školní inspekcí (škodlivý kód):

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo je v nepodporovaném formátu, není zpracována, odesílateli, pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit jeho elektronickou adresu, je o této skutečnosti zaslána informace a je vyzván k doručení dokumentu bez vad.

h) Důsledky vad dokumentů doručených v analogové podobě, které jsou neúplné nebo nečitelné, a dokumentů doručených v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, které jsou neúplné, nelze je zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahují škodlivý kód, nejsou v některém z výše uvedených datových formátů, nebo nejsou uloženy na některém z výše uvedených přenosných technických nosičů, je-li k jejich doručení užito přenosného technického nosiče dat:

Nepodaří-li se České školní inspekci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument dále nezpracovává.

i) Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Odesílateli, jehož elektronickou adresu lze z doručeného dokumentu zjistit, potvrzuje ČŠI doručení dokumentu prostřednictvím elektronické podatelny nejpozději následující pracovní den. Zpráva o doručení obsahuje:
 1. datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byl dokument doručen,
 2. charakteristiku doručeného dokumentu umožňujícího jeho identifikaci.
Zpráva o doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění.

j) Výběrová řízení České školní inspekce jsou zveřejněna v záložce Kariéra.