Jak podávat stížnosti

Stížnost na školu nebo školské zařízení je možné podat k místně příslušnému krajskému inspektorátu České školní inspekce (kontakty -zde-), případně na ústředí České školní inspekce.

Podle ustanovení § 174 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Česká školní inspekce prošetří stížnosti na školy nebo školská zařízení, které svým obsahem spadají do její působnosti dle § 174 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona. Výsledek šetření poté Česká školní inspekce předá k dalšímu řízení zřizovateli školy, který přijímá případná opatření k nápravě. Stížnosti, jejichž prošetření a vyřízení nenáleží do působnosti České školní inspekce (např. stížnosti z oblasti pracovněprávních záležitostí, hygienických podmínek apod.), postoupí věcně příslušnému orgánu a vyrozumí o tom stěžovatele. Není-li ze stížnosti zřejmé, který orgán je příslušný k řešení stížnosti, Česká školní inspekce o tomto pouze vyrozumí stěžovatele.
 
Pro podání stížnosti si prosím stáhněte tento formulář a elektronicky nebo vytištěné v listinné podobě doručte na některý z níže uvedených kontaktů.

Krajské inspektoráty -zde-. 

Dotazy k podávání stížností: +420 251 023 326

Podatelna ústředí: e-mail: posta@csicr.cz, ID datové schránky: g7zais9, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů je k dispozici -zde-.