Ochrana a zpracování osobních údajů

Česká školní inspekce zpracovává osobní údaje souladu požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Česká školní inspekce je správcem (v některých případech i zpracovatelem) osobních údajů.

1 Osobní údaje o státních zaměstnancích a zaměstnancích
 
Účel zpracování: ČŠI v souladu s právními předpisy upravující pracovněprávní a služební oblasti pro potřeby personální práce vede osobní spisy státních zaměstnanců a zaměstnanců. ČŠI dále zpracovává osobní údaje státních zaměstnanců a zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy státnímu zaměstnanci a zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

Kategorie osobních údajů: Osobní spisy státních zaměstnanců a zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu služby či zaměstnání.

Příjemci osobních údajů: Osobní údaje státních zaměstnanců a zaměstnanců vztahující se ke služebnímu a pracovnímu poměru ČSI nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ČŠI předává orgánům finanční či sociální správy, ministerstvu vnitra jako orgánu spravujícímu Informační systém o státní službě (ISoSS) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako správci rozpočtové kapitoly a nařízenému služebnímu úřadu ve věcech služby či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Doba uchování: Osobní údaje v osobních spisech státních zaměstnanců a zaměstnanců ČŠI zpracovává pouze po dobu trvání služebního či pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ČŠI zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.
 
2 Osobní údaje o dalších osobách

Účel zpracování: ČŠI pro potřebu inspekční činnosti a kontrolního, správního nebo jiného řízení zpracovává osobní údaje fyzických osob v případech, pokud jí to ukládá příslušný zvláštní či procesní zákon.

Kategorie osobních údajů: Pro potřeby inspekční činnosti a plnění dalších povinností (zejména evidence dokumentů od podatelů, a to včetně obsažených osobních údajů) ČŠI zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k inspekční činnosti a předmětu řízení.

Příjemci osobních údajů: ČŠI předává tyto osobní údaje jiným subjektům či příslušným úřadům pouze v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon.

Doba uchování: Uvedené osobní údaje ČŠI zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.
Kontaktní adresa správce: ČR - Česká školní inspekce, IČ 00638994, se sídlem Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Telefon: +420 251 023 127, e-mail: posta@csicr.cz, ID datové schránky: g7zais9

Česká školní inspekce na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Blanka Moulíková 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5,
Telefon: +420 251 023 334, e-mail: poverenec@csicr.cz, ID datové schránky: g7zais9

Česká školní inspekce jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:
  1. provádění inspekční činnosti,
  2. evidence úrazů dětí, žáků a studentů,
  3. komunikace se školami a školskými zařízeními,
  4. zajištění interních procesů.
Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na Českou školní inspekci vztahují, a dále na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je Česká školní inspekce pověřena.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev své vůle, a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není České školní inspekci uložena zvláštním právním předpisem, nebo pokud k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u České školní inspekce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k nim, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.