On-line vzdělávací program pro učitele: Inspirace pro rozvoj čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ (PIRLS a TIMSS)

Mezinárodní šetření výsledků vzdělávání slouží především jako prvek externího hodnocení českého vzdělávacího systému a nabízí možnost porovnání s dalšími rozvinutými zeměmi. Pravidelné a dlouhodobé zapojování České republiky umožňuje sledovat vývoj ve výsledcích žáků včetně mapování jejich silných a slabých stránek.

Zároveň testové úlohy z mezinárodních šetření představují zajímavou didaktickou inspiraci.

V rámci poznatků z mezinárodních šetření PIRLS a TIMSS připravila Česká školní inspekce vzdělávání pro učitele, které se zaměřuje na možnosti rozvoje čtenářských, matematických a přírodovědných znalostí a dovedností žáků v mezipředmětovém kontextu.

Vzdělávací program je nabízen distančně prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Webinář se věnuje rozvoji čtenářských dovedností žáků v kontextu přírodovědných předmětů a je primárně určen učitelům prvního stupně základních škol. Účast učitelů druhého stupně je však také možná.

Snahou vzdělávacího programu je nabídnout učitelům inspiraci pro podporu motivace ke čtení, k aktivizaci žáků a k rozvoji čtenářských dovedností v mezipředmětovém kontextu s konkrétními ukázkami pracovních listů a vyučovacích postupů s možnostmi využití gradovaných úloh a badatelsky orientované výuky.

V případě matematiky a přírodovědy je učitelům představena řada úloh použitých při zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v rámci šetření TIMSS, přičemž je zvýšená pozornost věnována oblastem učiva, které činilo českým žákům relativně větší problémy.

Jako inspirativní příklady pro rozvoj matematických a přírodovědných dovedností s akcentem na práci s daty budou představeny mezipředmětové projekty z prostředí Evropských škol, využívající prvky diskuse, kritického myšlení, skupinové práce, formativního hodnocení, individuálního přístupu a sebehodnocení žáků.

Nejnovější národní i mezinárodní zjištění potvrzují, že čtenářské dovednosti mají silný mezipředmětový význam pro celoživotní vzdělávání, pro rozvoj osobnosti i pro uplatnění a úspěch v osobním i pracovním životě. Čtenářské postupy vnímáme jako neustále se vyvíjející soubor znalostí, dovedností a strategií nezbytných nejen ke zpracování a využívání neustále narůstajícího množství informací, ale také k řešení úloh z matematiky, přírodovědy a dalších oborů vzdělávání.

Rámcový obsah
 
Vzdělávací program je realizován prostřednictvím MS Teams v rozsahu 5 hod. (obvykle 9:00–14:00). Je možné přihlásit i více účastníků z jedné školy.

V případě zájmu o účast nám prosím zašlete požadavek prostřednictvím systému InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz):
1. téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI,
2. uveďte název semináře – Inspirace PIRLS a TIMSS,
3. uveďte jména účastníků,
4. uveďte e-mailové adresy účastníků,
5. uveďte preferovaný termín konání.
Následně Vás budou kontaktovat pracovníci České školní inspekce, kteří s Vámi dořeší veškeré další souvislosti. V případě dotazů se obraťte na Martinu Pechovou, e-mail: Martina.Pechova@csicr.cz, tel.: +420 739 519 674.