Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Česká školní inspekce, vnitřní oznamovací systém k podávání a postupu posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u České školní inspekce.

Protiprávním jednání se rozumí jednání, které
 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v některé z oblastí uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.
Příslušná osoba
Ing. Alena Fürstová, interní auditorka, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

Podání oznámení
Oznámení protiprávního jednání může podat jen fyzická osoba, která, byť zprostředkovaně u České školní inspekce, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s Českou školní inspekcí byla nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti[1].

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (údaje nemusí být uvedeny, je-li totožnost oznamovatele příslušné osobě známa).

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele  přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí i o způsobu jeho vyřízení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho přijetí. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Oznamovateli náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení. Česká školní inspekce nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v případech, kdy oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno.

Oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání jsou k dispozici níže uvedené komunikační kanály.

Způsoby podání oznámení
               Ing. Alena Fürstová, příslušná osoba, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5.
               Obálka musí být jasně označena slovy: „NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“.
 
 • Telefonicky na čísle +420 251 023 222.
 • Osobně – po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.
 
Další způsoby podání oznámení
Oznámení lze také podat prostřednictvím:
 • Externího oznamovacího systému, tj. podáním oznámení u Ministerstvu spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).
 • Uveřejněním, tj. zpřístupněním informací uvedených v oznámení veřejnosti (např. prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách), a to v těchto případech:
  • v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření;
  • nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení;
  • není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti;
  • uveřejnění by mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (vnitřní oznamovací systém České školní inspekce nebo oznámení Ministerstvu spravedlnosti).
 • Přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, správní orgán).
 

[1] § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 171/2023 Sb.