Komunikační strategie České školní inspekce

Při zvyšování kvality služebních úřadů České republiky tak, jak to předpokládá povinnost implementovat Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech, má oblast komunikace nezastupitelnou roli a zásadní význam. Ten se odráží jak ve vlivu komunikace na vnější obraz úřadu, tak ve vlivu na postoje a vztahy zaměstnanců, jejich motivaci a ztotožnění se s vizí a cíli úřadu. Předkládaným dokumentem naplňuje Česká školní inspekce požadavky usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího metodického pokynu. Komunikace je v této strategii pojednána ve dvou rovinách.

Prvním typem je vnitřní komunikace, která zahrnuje především poskytování informací pro organizaci, řízení a výkon agend České školní inspekce, a to včetně vnitřní komunikace změn, projektů a nových agend a činností. Druhým typem je pak vnější komunikace, která má vztah jednak k zákonným povinnostem České školní inspekce při výkonu svěřených agend, a jednak k cílům a hodnotám úřadu ve vazbě na utváření jeho vnějšího obrazu.
 
Komunikační strategie má rovněž úzkou vazbu na základní koncepční dokumenty České školní inspekce, které zahrnují Koncepční záměry inspekční činnosti 2021–2030 a Strategii rozvoje České školní inspekce na období let 2021–2027 s výhledem do roku 2030.

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf