PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání PIRLS, TIMSS a PISA. Zároveň je snahou nabízet v širším kontextu i další inspirace pro rozvoj dovedností v kontextu vzdělávání v České republice. Mezinárodní šetření PIRLS aj. nabízí vedle důležitých informací o výsledcích českých žáků v mezinárodním srovnání také didaktickou inspiraci pro učitele. Česká školní inspekce opětovně poukazuje na potřebu vnímat čtenářskou gramotnost při výuce jako oblast, která má silný mezipředmětový charakter a potenciál k rozvoji nejen v hodinách českého jazyka a literatury. V souvislosti s tím upozorňuje na význam kontinuální podpory vnitřní motivace a důvěry žáků ve smysl a užitečnost čtení. Systematický a cílený rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností ve škole je účinným a jinými cestami obtížně nahraditelným nástrojem vyrovnávání bariér a limitů plynoucích z rodinného zázemí. Předkládaná publikace je určena nejen učitelům, ale i vedení mateřských a základních škol, neboť přináší konkrétní inspiraci k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku, k využívání nebeletristických textů při výuce čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů, zabývá se různými aspekty úspěšného zavádění čtenářské kultury do škol a poukazuje na význam školních knihoven a na potenciál spolupráce s veřejnými knihovnami.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf

Videoprezentace


 
 
Vzdělávací program pro základní a mateřské školy

Rámcový obsah semináře
  • Silné a slabé stránky čtenářských dovedností českých žáků (kontext národních zjištění a zjištění z mezinárodních šetření PIRLS a PISA)
  • Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů i v rámci předškolní přípravy
  • Podpora žáků v hledání vnitřní motivace a důvěry ve smysl a užitečnost čtení
  • Jak číst s nečtenáři a rozvíjet kritické myšlení
  • Jak rozvíjet ve výuce čtení nebeletristických textů
  • Jak žáky učit čtenářské strategie
  • Jak rozvíjet čtenářství u dětí předškolního věku
  • Jak na rozvoj čtenářské kultury ve škole
  • Jaké jsou praktické možnosti spolupráce školy s veřejnými knihovnami při rozvoji čtenářství a informační gramotnosti
 
Program je zdarma a je zaměřen pro celé sborovny nebo jednotlivce z různých škol.
 
Informace a přihlášky
Mgr. Zuzana Janotová
telefon: +420 251 023 248
e-mail: pirls@csicr.cz
 

Obrázek v png


Obrázek v png
Leták ve formátu pdf