Sekundární analýza PISA 2018: Well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele

Česká školní inspekce je vedle svých národních aktivit také realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků, kterých se Česká republika průběžně účastní již mnoho let. Jedním z nejdůležitějších šetření je šetření PISA, která každé tři roky zjišťuje úroveň dosaženou patnáctiletými žáky ve vybraných dovednostech. Poslední cyklus – PISA 2018 – byl dominantně zaměřen na čtenářskou gramotnost, neboť čtenářské dovednosti jsou naprosto zásadní jak pro budoucí úspěch žáků při dalším vzdělávání, tak pro jejich uplatnění v životě.  Čtenářské dovednosti totiž nejsou spojeny jen se schopností něco přečíst, ale umožňují textu správně porozumět, vyhledávat informace a kriticky je hodnotit, což je nezbytný předpoklad pro rozvoj v ostatních oblastech vzdělávání a občanského života. 

Výsledky mezinárodních šetření Česká školní inspekce vždy důsledně analyzuje a vztahuje je k různým faktorům a proměnným, které vzdělávání ovlivňují. Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, v níž se zaměřuje na výsledky žáků v mezinárodním šetření PISA 2018 ve vztahu k několika vybraným faktorům, kterými jsou rodinné zázemí žáků, tzv. well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

Infografika