Zjištění ze sekundárních analýz: Vstřícné prostředí a vztahy ve škole a jejich vliv na vzdělávání

Česká školní inspekce je vedle svých národních aktivit také realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků, kterých se Česká republika průběžně účastní již mnoho let. Jedním z nejvýznamnějších šetření je PISA, která každé tři roky sleduje úroveň patnáctiletých žáků ve vybraných dovednostech. Současně se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS, které zjišťuje zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol na úrovni 2. stupně základního vzdělávání. Výsledky mezinárodních šetření a příslušná zjištění Česká školní inspekce vždy důsledně analyzuje a vztahuje je k různým faktorům a proměnným, které vzdělávání ovlivňují.

V dubnu 2021 Česká školní inspekce vydala sekundární analýzy výsledků a zjištění ze šetření PISA 2018 a TALIS 2018, v nichž jsou jako významné proměnné ovlivňující efektivitu vzdělávání i vzdělávací výsledky žáků identifikovány faktory související s celkovým nastavením školního prostředí.

Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje vybraná zjištění z těchto sekundárních analýz se zaměřením na vstřícné prostředí a vztahy ve škole a jejich vliv na průběh a výsledky vzdělávání. Prezentovaná zjištění by měla posloužit jako náměty a doporučení směřující k tomu, aby školy, jejich ředitelé a učitelé při přípravě, realizaci i vyhodnocování vzdělávacího procesu společně přemýšleli nad tím, jak vytvořit a udržovat podnětné, příjemné a bezpečné školní prostředí psychickou pohodu žáků i učitelů, jak podpořit motivaci pedagogů a jejich chuť do výuky a jak budovat celkově pozitivní a respektující vztahy mezi jednotlivými aktéry ve škole. Takto nastavené vzdělávací prostředí pak bude velmi pozitivně ovlivňovat spokojenost a práci učitelů a také psychickou pohodu, smysluplné vzdělávání i vzdělávací výsledky žáků.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf
ke stažení zde.

Vybraná zjištění (videoprezentace):