Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka

Tematická zpráva Výuka dalšího cizího jazyka – Průběh výuky a výsledky žáků v základním vzdělávání přináší zjištění o dosažené úrovni vybraných znalostí a dovedností žáků v dalším cizím jazyce, podobě vyučovacích hodin, včetně postojů učitelů a žáků k výuce dalšího cizího jazyka. Výuka dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu v základním vzdělávání je dlouhodobě předmětem diskusí na různých úrovních, kdy zaznívají argumenty pro i proti ní. Diskuse se však ne vždy opírá o dostatečně podrobné informace o rozsahu, průběhu a kvalitě vzdělávání. Česká školní inspekce v rámci komplexní inspekční činnosti soustavně získává poznatky o výuce dalšího cizího jazyka v míře jejího podílu na celkové výuce ve školách, v rámci specifického úkolu však svoji pozornost soustředila do této oblasti hlouběji tak, aby bylo možné zhodnotit jak pozorovanou kvalitu, tak posoudit a vyhodnotit podmínky v širším kontextu jazykového vzdělávání. Základem pro tematickou zprávu bylo několik datových zdrojů. Nejvíce dat pochází z prezenční komplexní inspekční činnosti. Ve školním roce 2022/2023 inspekční týmy navštívily více než tři tisíce vyučovacích hodin cizích jazyků1 044 školách. Současně bylo provedeno ověření vybraných znalostí a dovedností v dalším cizím jazyce žáků na úrovni 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s cílem získat informace o dosahovaných vzdělávacích výsledcích žáků na výstupu ze základního vzdělávání. Souběžně s testováním žáci i jejich učitelé vyplňovali dotazníky.

Aktivní znalost cizích jazyků usnadňuje přístup k informacím a odlišným kulturám, umožňuje účinnější mezinárodní komunikaci i intenzivnější osobní kontakty a orientaci jedince v řadě oblastí a témat. Představuje nástroj pro prevenci etnocentrismu a xenofobie. Z hlediska vzdělávání podstatným způsobem zvyšuje mobilitu žáků v průběhu vzdělávání a absolventům rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. Současně jde o vhodný nástroj pro snižování potenciálně negativních vlivů rodinného zázemí a socioekonomického statusu, což ve svém důsledku podporuje snižování nerovností ve vzdělávání. Proto je jazykové vzdělávání dlouhodobě reflektováno jako jedna z priorit České školní inspekce.

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf