Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí zahájilo k 1. březnu 2023 realizaci individuálního projektu systémového Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR. Postavení Česká školní inspekce v tomto projektu je partner s finančním příspěvkem a její konkrétní úkoly se týkají zejména aktivit spojených s realizací mezinárodních šetření.

Realizace projektu umožní České republice pokračovat v pravidelném zapojování do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání, která plní roli externí zpětné vazby pro národní vzdělávací systém i jeho jednotlivé složky. Česká republika se do mezinárodních šetření výsledků žáků a zjišťování názorů a postojů ředitelů škol a učitelů, realizovaných v gesci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA), zapojuje pravidelně od roku 1995, kdy proběhla účast v šetření TIMSS 1995 zaměřeném na zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku ZŠ v matematice a přírodních vědách. Vedle TIMSS (IEA) se Česká republika pravidelně zapojuje do následujících mezinárodních šetření výsledků žáků a zjišťování názorů a postojů ředitelů škol a učitelů – PIRLS (IEA; čtenářská gramotnost žáků 4. ročníku ZŠ), PISA (OECD; matematická, přírodovědná a čtenářská gramotnost patnáctiletých žáků), TALIS (OECD; zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů druhého stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií) a ICILS (IEA; počítačová a informační gramotnost žáků 8. ročníku ZŠ). Právě pravidelné zapojování do mezinárodních šetření přináší České republice cenné a nezastupitelné informace o vývoji výsledků a dalších aspektů fungování národního vzdělávacího systému v čase.

Ve vazbě na výše uvedené přínosy budou v rámci činností probíhajících na České školní inspekci realizována mezinárodních šetření PIRLS 2021, PISA 2022, TIMSS 2023, ICILS 2023, PISA 2025, TALIS 2024, PIRLS 2026, TIMSS 2027, PISA 2028 a ICILS 2028, zpřístupněny budou jejich datové soubory a základní zjištění (národní zprávy, mezinárodní zprávy), bude probíhat diseminace zjištění, budou probíhat aktivity k didaktické inspiraci uvolněnými testovými úlohami. Výstupy těchto aktivit rovněž umožní zprostředkování didaktické inspirace pro učitele (např. využití uvolněných testových úloh).

Projekt bezprostředně naváže na aktivity a výstupy podpořené v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení (OP VVV), jehož realizátorem byla Česká školní inspekce od 1. 2. 2017. Řada výstupů projektu Komplexní systém hodnocení bude v rámci projektu Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR nadále využívána – např. trendové testové úlohy budou opětovně součástí dalších cyklů testování, publikace k uvolněným testovým úlohám budou dále rozšiřovány pro poskytování konkrétní inspirace učitelům v oblasti zvyšování kvality výuky příslušných dovedností, analytická zjištění budou aktualizována dle novějších dat apod.

Kontaktní osoba:
Mgr. Oľga Biľová 
(olga.bilova@csicr.cz) 
 
Logolink v png