Hlubší poznávání vlastností rovinných útvarů - trojúhelníky (4. ročník ZŠ)

Anotace:  Hodina se věnuje manipulativním činnostem ve čtvercové síti, zaměřeným na poznávání vlastností trojúhelníku, především na měření jeho obsahu. Manipulativní činnosti ve vyučování matematiky hrají v primárním vzdělávání důležitou a nezastupitelnou roli. Prostřednictvím nich žák poznává jednotlivé objekty, seznamuje se s jejich vlastnostmi a dostává příležitost zkoumat jejich vzájemné vztahy. Geometrie nabízí žákům dostatek vhodných a podnětných úloh, je zdrojem pro hravé činnosti a rozvíjení zájmu, podněcuje aktivitu.

Klíčová slova: trojúhelník a jeho vlastnosti, měření obsahu trojúhelníku, čtvercová síť, šipkový zápis ve čtvercové síti, geoboard

Videohodina