Ing. Josef Tulach

Ing. Josef Tulach je absolventem Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze (obor pozemní stavitelství). Během své praxe pracoval jako stavbyvedoucí, později hlavní stavbyvedoucí ve společnostech Metrostav n.p. a Průmstav a.s. Od roku 1993 je členem ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě). V době samostatné praxe (OSVČ) působil jako technický zástupce a dozor investorů, většinou orgánů státní správy (Město Vlašim, AOPKČR, ČSOP, aj.), samostatně vykonával projektovou a investiční činnost ve výstavbě, zabývající se zejména přípravou podkladů pro žádosti o dotace pro soukromé i státní investory. Během své samostatné praxe působil i jako vyučující odborných předmětů na Střední odborně škole ve Vlašimi. Ve státní správě pracuje od roku 2006, především v oblasti investiční a majetkové problematiky (MěÚ Benešov, vedoucí odboru investic, majetku a bytového hospodářství). Disponuje pasivní znalostí ruštiny a angličtiny.