Legislativa


 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů


Základní právní předpisy, kterými se Česká školní inspekce řídí při výkonu své působnosti:
 
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

• vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Opravné prostředky


Při kontrole prováděné ve školách a školských zařízeních (kontrola dodržování školských předpisů) může kontrolovaná osoba podat proti protokolu o kontrole písemné a odůvodněné námitky
 
- ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení s protokolem o kontrole, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší
- podáním prostřednictvím místně příslušného inspektorátu České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky)
- z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje
- rozhoduje ředitel místně příslušného inspektorátu
- řízení o námitkách probíhá podle § 13 a následující zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 
Při veřejnosprávní kontrole prováděné ve školách a školských zařízeních (finanční kontrola) může kontrolovaná osoba podat proti protokolu písemné a odůvodněné námitky
 
- ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení s protokolem o kontrole, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší
- podáním prostřednictvím místně příslušného inspektorátu České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky)
- z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje
- rozhoduje ředitel místně příslušného inspektorátu
- řízení o námitkách probíhá podle § 13 a následující zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 
Proti uložení pořádkové pokuty lze podat odvolání
 
- ve lhůtě 15 dnů ode dne rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty
- podáním prostřednictvím místně příslušného inspektorátu České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky)
- z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje
- rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 
Ve věci přestupku podle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání
 
- ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- podáním prostřednictvím České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky)
- z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje
- rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 
Ve věci poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání
 
- ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- podáním prostřednictvím České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky)
- z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje
- rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 
Ve věci poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat stížnost
 
- ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení
- podáním prostřednictvím České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky)
- z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje
- rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 106/1999 Sb.

 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce