O nás


ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCI

Organizace
 
Česká školní inspekce byla zřízena 1. ledna 2005 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v návaznosti na § 7 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Je správním úřadem s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Vykonává nezávislou inspekční činnost.

Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí se sídlem v Praze a 14 inspektorátů v souladu s krajským uspořádáním České republiky. V čele České školní inspekce stojí ústřední školní inspektor, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.


Činnost
 
Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy. V souvislosti s výkonem inspekční činnosti se Česká školní inspekce s předchozím souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy může podílet na zajišťování úkolů, které souvisejí s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem mezinárodních styků a mezinárodní spolupráce, ale i úkolů vyplývajících pro Českou republiku z členství v mezinárodních organizacích. 

Prostřednictvím České školní inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České republice v oblasti vzdělávání a školských služeb. Česká školní inspekce získává a analyzuje informace o vzdělávání v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, ale také ve školských zařízeních (např. školní jídelny, domovy mládeže) zapsaných do školského rejstříku. Externí evaluaci provádí také tam, kde se uskutečňuje praktické vyučování či odborná praxe. Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů, ale také s ohledem na naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Získává tak objektivní a široce využitelné informace o stavu a kvalitě vzdělávací soustavy v České republice.

Školní inspektoři a kontrolní pracovníci navštěvují školy bez ohledu na zřizovatele, hodnotí tedy školy veřejné, soukromé i církevní.

Česká školní inspekce má kromě hodnoticí činnosti na starosti též činnost kontrolní, a to kontrolu dodržování právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělávání a školských služeb, a dále pak veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu.

Jednotlivé školy a školská zařízení jsou obvykle navštěvovány pravidelně v tzv. inspekčních cyklech. Od školního roku 2013/2014 se přešlo z tříletého inspekčního cyklu na šestiletý.

Vlastní inspekční činnost je vykonávána na základě plánu hlavních úkolů na příslušný školní rok, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na návrh ústředního školního inspektora. Provádí se rovněž na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce. Jejich šetření se realizuje ad hoc, tj. mimo pravidelný inspekční cyklus. V případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti, která jsou v její kompetenci, a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Česká školní inspekce je dále povinna provést inspekční činnost za účelem přiznání dotací podle zvláštního právního předpisu, a to na žádost právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Základním kritériem při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování školským zákonem vymezených cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. Před zahájením školního roku Česká školní inspekce každoročně předkládá kritéria hodnocení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke schválení.

Česká školní inspekce rovněž zajišťuje sběr údajů o tzv. školních úrazech (shromažďuje údaje ze záznamů o úrazech zasílaných v podobě elektronických formulářů) a vykonává i další činnosti na základě školského zákona a prováděcích právních předpisů.


Výstupy inspekční činnosti

Školský zákon definuje čtyři typy výstupů České školní inspekce. Mezi hlavní výstupy inspekční činnosti na úrovni školy patří inspekční zpráva a protokol o kontrole.

Inspekční zpráva obsahuje popis zjištěných skutečností v souladu s čtyřbodovou hodnotící škálou České školní inspekce. Její součástí jsou závěry, kde jsou uvedena jak výrazná pozitiva, tak závažné nedostatky, včetně případných lhůt k odstranění nedostatků či návrhů na zlepšení činnosti školy nebo školského zařízení. Inspekční zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, je veřejná a po dobu 10 let je uložena v inspektované škole nebo školském zařízení a u místně příslušného inspektorátu České školní inspekce. Zároveň je k dispozici na https://portal.csicr.cz, anebo na webových stránkách České školní inspekce http://www.csicr.cz v záložce Registr inspekčních zpráv.

Výstupem kontroly je protokol o kontrole, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, ale na rozdíl od inspekční zprávy není veřejným dokumentem.

Souhrnné poznatky získané z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich analýzu obsahuje tematická zpráva. Tematická šetření se provádějí několikrát během školního roku.

Komplexní informace o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti za předcházející školní rok pak obsahuje výroční zpráva České školní inspekce. Kromě poznatků o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání ve sledovaných oblastech obsahuje také hodnocení efektivnosti vynakládaných prostředků státního rozpočtu a analýzu úrovně finančních a materiálních podmínek v navštívených školách a školských zařízeních. Výroční zpráva je zveřejňována každoročně v prosinci.

Kromě protokolu o kontrole jsou všechny výše vyjmenované výstupy České školní inspekce dostupné na webových stránkách České školní inspekce.


Praktické dopady zjištění České školní inspekce

Výstupy inspekční činnosti jsou především zpětnou vazbou pro samotnou školu nebo školské zařízení. Zřizovatel může využít výstupy inspekční činnosti k přijetí opatření vůči škole (např. finanční, personální opatření). Z veřejně přístupných výstupů inspekční činnosti a na základě prošetření stížnosti také získávají informaci o činnosti školy nebo školského zařízení další subjekty, zejména účastníci vzdělávání a jejich zákonní zástupci. Konečně souhrnné výstupy inspekční činnosti (tematické zprávy, výroční zprávy) jsou zdrojem informací a jedním ze základních podkladů k přijetí dalších systémových změn a opatřením k zajištění vyšší efektivnosti a kvality vzdělávacího systému v České republice.

Opatření na základě výsledků inspekční činnosti na úrovni školy přijímá zejména ředitel, případně zřizovatel. V případě nepřijetí nebo nesplnění přijatých opatření ve stanovené lhůtě může Česká školní inspekce uložit fyzické osobě odpovědné za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků pokutu.

Na základě svých zjištění může Česká školní inspekce zřizovateli podat návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy/školského zařízení nebo návrh na jeho odvolání.

V případě zjištění nečinnosti školy nebo školského zařízení nebo zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení může ústřední školní inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy, školského zařízení nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku.

V případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení může Česká školní inspekce podat návrh na odvolání ředitele školy nebo školského zařízení zřizovaného státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

 

Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce


Publikace zpracovaná historiky z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského a pojednávající o historii školní inspekce v českých zemích od předtereziánských dob po současnost.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce