Úřední deska


30.11.2017

Elektronická podatelna České školní inspekce


Povinně zveřejňované informace dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby


a) Elektronická adresa elektronické podatelny: posta@csicr.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných elektronicky České školní inspekci (dále jen „ČŠI“)

Elektronické adresy elektronických podatelen inspektorátů:
Pražský inspektorát – csi.a@csicr.cz
Středočeský inspektorát – csi.s@csicr.cz
Plzeňský inspektorát – csi.p@csicr.cz
Karlovarský inspektorát – csi.k@csicr.cz
Ústecký inspektorát – csi.u@csicr.cz
Jihočeský inspektorát – csi.c@csicr.cz
Liberecký inspektorát – csi.l@csicr.cz
Královéhradecký inspektorát – csi.h@csicr.cz
Pardubický inspektorát – csi.e@csicr.cz
V Kraji Vysočina – csi.j@csicr.cz
Jihomoravský inspektorát – csi.b@csicr.cz
Olomoucký inspektorát – csi.m@csicr.cz
Moravskoslezský inspektorát – csi.t@csicr.cz
Zlínský inspektorát – csi.z@csicr.cz


b) Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích: Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

Úřední hodiny podatelny:
pondělí, středa                 7:45 – 17:00
úterý, čtvrtek                    7:45 – 16:15
pátek                                7:45 – 14:45


c) Adresy pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích inspektorátům ČŠI jsou uvedeny ve složce Kontakty.


d) ID datové schránky ČŠI: g7zais9

Další datovou schránku ČŠI nemá.


e) Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Odesílateli, jehož elektronickou adresu lze z doručeného dokumentu zjistit, potvrzuje ČŠI doručení dokumentu prostřednictvím elektronické podatelny neprodleně. Zpráva o doručení obsahuje:

a. uznávanou elektronickou značku ČŠI,
b. datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byl dokument doručen,
c. charakteristiku doručeného dokumentu umožňujícího jeho identifikaci podle obsahu, předmětu dokumentu apod.

Vzor potvrzování doručení datových zpráv:
Vaše podání ze dne DATUM ČAS v obsahu zprávy:

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: ALFANUMERICKÝ KÓD PŘIDĚLENÝ ČŠI
Datum zaevidování: DATUM A ČAS
Váš osobní přístupový kód: ALFANUMERICKÝ KÓD PŘIDĚLENÝ ČŠI
Vaše evidenční údaje: OZNAČENÍ ODESÍLATELE, ADRESA

Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:

Kontrola elektronického podpisu: OVĚŘENO
Kontrola certifikátu elektronického podpisu: OK

                                                                                                PODPIS

 
f) Podporované formáty datových zpráv (a jejich příloh) přijímaných v digitální podobě:
 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. xml (Extensible Markup Language Document)
 4. fo/zfo (602XML Filler Document)
 5. html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 6. txt (prostý text)
 7. rtf (Rich Text Format)
 8. doc (MS Word Document)
 9. xls (MS Excel Spreadsheet)
 10. ppt (MS PowerPoint Presentation)
 11. jpg/jpeg/jfif (Joint photographic ExpertsGroup File Interchange Format)
 12. png (Portable Network Graphics)
 13. tiff (Tagged Image File Format)
 14. gif (Graphics Interchange Format)
 15. mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 16. wav (Waveform Audio Format)
 17. mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer)


Výše uvedené podporované formáty datových zpráv mohou být komprimovány ve formátu ZIP.


g) Povolené technické nosiče dat:
 1. CD se souborovým systémem ISO9660
 2. DVD se souborovým systémem ISO9660
 3. DVD se souborovým systémem UDF
 4. Přenosný USB Flashdisk se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS
 5. Přenosný externí pevný disk se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS


h) Postup ČŠI v případě zjištění škodlivého softwaru (viru) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo je v nepodporovaném formátu, není zpracovávána, odesílateli, pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit jeho elektronickou adresu, je o této skutečnosti zaslána informace a je vyzván k doručení dokumentu bez vad. Výše uvedené platí obdobně i v případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu, tato budou odložena.


i) Způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy, týkající se provozu elektronické podatelny zaslané na elektronickou nebo poštovní adresu ČŠI, se vyřizují bez zbytečného odkladu.


j) Seznam oprávněných zaměstnanců ČŠI, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, ústřední školní inspektor

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora

ústředí České školní inspekce:
PhDr. Josef Basl, Ph.D.
Mgr. Radovan Bogdanowicz
Mgr. Vladislava Coufalová, MBA
Ing. Miroslava Debnárová
Mgr. Ivo Chmeler
Jana Kostecká
Veronika Kubíková
Mgr. Iva Lauermannová
Ing. Jana Ligrová
Bc. Kamil Melichárek
Jana Neumanová
Lenka Neumanová
Ing. Michaela Luňáková
Bc. Renáta Opičková
Lucie Pošmourná
Ing. Josef Tulach
Mgr. Klára Špičáková

inspektoráty – ředitel; zástupce ředitele:
Pražský – Mgr. Martin Procházka, PaedDr. Jana Křesťanová
Středočeský – Mgr. Petr Drábek, Mgr. Viktor Keller
Plzeňský – Ing. Pavel Honzík, Mgr. Miroslava Vlčková
Karlovarský – Mgr. Zdenka Spalová, Mgr. Martina Fenclová 
Ústecký – Ing. Varja Paučková, Mgr. Hana Podešvová
Jihočeský – PhDr. Jana Bartošová, Mgr. Miroslav Doležal
Liberecký – Mgr. Milan Rambousek, Mgr. Iva Kvízová
Královéhradecký – Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Mgr. Renata Nehybová
Pardubický – Mgr. Pavel Skokan, Ing. Jan Černý
V Kraji Vysočina – PaedDr. Jaroslava Rybová, Mgr. Stanislav Novotný
Jihomoravský – PhDr. Irena Borkovcová, Mgr. Ivana Přichystalová
Olomoucký – Mgr. Lenka Zedková, Mgr. Michal Hlaváček
Moravskoslezský – PhDr. Hana Slaná, RNDr. Libor Kubica
Zlínský – PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Zdeněk Ševela


k) Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči ČŠI činit právní úkony v elektronické podobě
 1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školný zákon)
 5. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   

Výběrová řízení České školní inspekce jsou zveřejněna v záložce Kariéra (zde). ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce