Legislativa

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Základní právní předpisy, kterými se Česká školní inspekce řídí při výkonu své působnosti:
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti;
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním;
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Při kontrole prováděné ve školách a školských zařízeních (kontrola dodržování školských předpisů) může kontrolovaná osoba podat proti protokolu o kontrole písemné a odůvodněné námitky
 • ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení s protokolem o kontrole, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší;
 • podáním prostřednictvím místně příslušného inspektorátu České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky);
 • z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje;
 • rozhoduje ředitel místně příslušného inspektorátu;
 • řízení o námitkách probíhá podle § 13 a následující zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Při veřejnosprávní kontrole prováděné ve školách a školských zařízeních (finanční kontrola) může kontrolovaná osoba podat proti protokolu písemné a odůvodněné námitky
 • ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení s protokolem o kontrole, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší;
 • podáním prostřednictvím místně příslušného inspektorátu České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky);
 • z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje;
 • rozhoduje ředitel místně příslušného inspektorátu;
 • řízení o námitkách probíhá podle § 13 a následující zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Proti uložení pořádkové pokuty lze podat odvolání
 • ve lhůtě 15 dnů ode dne rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty;
 • podáním prostřednictvím místně příslušného inspektorátu České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky);
 • z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje;
 • rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
 • řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Ve věci přestupku podle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání
 • ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí;
 • podáním prostřednictvím České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky);
 • z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje;
 • rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
 • řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Ve věci poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání
 • ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
 • podáním prostřednictvím České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky);
 • z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje;
 • rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
 • řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Ve věci poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat stížnost
 • ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení;
 • podáním prostřednictvím České školní inspekce (v listinné podobě na adresu České školní inspekce, osobně na podatelnu, na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky);
 • z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje;
 • rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
 • řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 106/1999 Sb.